Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht  -  Jaarverslag 2015

Eén van de vier hoofdtaken van de IGK is bemiddeling tussen het individu en de organisatie. Zowel voormalig als actief dienend defensiepersoneel en hun thuisfront kunnen een verzoek daartoe indienen. De stafofficieren die de bemiddeling namens de IGK uitvoeren, behandelen nadrukkelijk geen klachten en treden evenmin op als belangenbehartiger. 

Wat opvalt, is dat de meeste bemiddelingen gaan over goed werkgeverschap. Daarbij valt te denken aan een arbeidsconflict of om de juiste waardering van een functie. Bij veel bemiddelingen gaat het, ongeacht het onderwerp, om het inbrengen van de menselijke maat in soms knellende regelgeving. 

____________________

Militair Anneke heeft gedurende een paar maanden gebruikt gemaakt van een legeringskamer op de kazerne. Daarvoor is maandelijks een eigen bijdrage ingehouden op haar wedde. Zij komt er achter dat collega’s in het legeringsgebouw naast dat van haar geen eigen bijdrage betalen omdat hun legering niet aan alle hedendaagse eisen voldoet en daarom is aangemerkt als zogenaamde ‘oudbouw’. Omdat er duidelijk sprake is van gelijkwaardige legering, vraagt Anneke haar geld terug. Bij het Facilitair Bedrijf Defensie krijgt zij te horen dat dit niet kan, omdat haar gebouw niet als ‘oudbouw’ is geregistreerd. Door bemiddeling van de IGK wordt ontdekt dat het legeringsgebouw van Anneke ten onrechte van de registratie is afgevoerd en wel degelijk tot de categorie ‘oudbouw’ behoort. Anneke krijgt de ten onrechte ingehouden eigen bijdrage alsnog terugbetaald. 

De functie van bemiddelaar tussen Defensie en haar personeel is door de jaren heen enorm gegroeid in omvang, professionaliteit, bekendheid en succes. De laatste jaren ziet het instituut zo’n 400 nieuwe verzoeken om bemiddelingen binnenkomen. Eindigde in de jaren ’80 slechts een derde van de bemiddelingen in een voor de aanvrager succesvol resultaat, tegenwoordig is ruim driekwart van de bemiddelden tevreden met de uitkomst, en meer dan 90 procent met het proces van de bemiddeling zelf. Voor een goed verloop van het proces is een protocol voor bemiddeling aanwezig, waarin de aanvrager op een aantal spelregels wordt geattendeerd. Uiteindelijk is het de bedoeling dat partijen gezamenlijk tot een oplossing komen; het proces kan tussentijds worden stopgezet door de aanvrager, de behandelend stafofficier of de IGK zelf. 

____________________

Peter heeft in maart zijn VeVa-diploma behaald en wil in september graag naar de infanterie. Bij de medische keuring blijkt dat Peter tot zijn spijt niet wordt goedgekeurd voor een gevechtsfunctie. Er zijn op dat moment geen andere mogelijkheden bij de landmacht. Bij de marine zijn echter nog plaatsen voor een logistieke opleiding waarvoor een lagere fysieke eis geldt. Peter geeft aan dat hij dat graag wil. Maar vanwege de extra medische onderzoeken is vertraging ontstaan in de aanstellingsprocedure en komt het veiligheidsonderzoek door de MIVD in gevaar. Vanwege de vakantieperiode gaat het niet meer lukken om dat op tijd af te ronden. Dat betekent dat Peter niet aan zijn opleiding mag beginnen en een heel jaar moet wachten. Peters vader maakt zich zorgen en is bang dat zijn zoon alle moeite voor niets heeft gedaan. Hij neemt contact op met de IGK, die de zaak bespreekt met het Dienstencentrum Werving en Selectie. Daar is men het er meteen mee eens dat hier maatwerk moet worden geleverd. In overleg met de MIVD wordt Peters veiligheidsonderzoek alsnog voor de vakantie behandeld. Alles komt in orde en Peter begint in september enthousiast aan zijn opleiding bij de marine. 

Onderwerpen individuele bemiddelingen

Onderwerpen individuele bemiddelingen 2014 - 2015
2014 ontvangen2015 ontvangen2015 afgerond
Bestuurstaf023
CZSK353031
CLAS125129116
CLSK424642
Kmar191816
CDC252845
DMO749
Burger | militairen b.d99120144

Tik op de legenda om een diagram uit aan- of uit- te zetten.

Brontabel als csv (179 bytes)

Onderwerpen individuele bemiddelingen

Onderwerpen individuele bemiddelingen 2015
2015 Ontvangen2015 afgerond
Functie toewijzing4754
Goed werkgeverschap5471
Integriteit1011
Loopbaanontwikkeling1617
Opleiding & training1217
Salaris & toelage3538
Schorsing & ontslag1924
Uitzending2823
Verlof, werk- & rusttijden23
Veteranenaangelegenheden3343
Werving, selectie & aanstelling79
Ziekte & re-integratie1520
Overige rechtspositionele aangelegenheden720
Overige6856
Brontabel als csv (407 bytes)