Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht  -  Jaarverslag 2015

Een terugkerend gespreksonderwerp bij veel werkbezoeken wordt gevormd door tekortkomingen op het gebied van materieel en infrastructuur. Het behoeftestellingsproces verloopt traag. De stroperigheid in verwervingsprocessen kan een belemmering vormen voor de slagvaardigheid van operationele eenheden. 

____________________

De High Risk Beveiligingseenheid van de Koninklijke Marechaussee is in het leven geroepen om kwetsbare punten in onze samenleving te beveiligen tegen de dreiging van terreur. Hoewel de eenheid nog in een opbouwfase verkeert, is zij intussen al ingezet, bijvoorbeeld op het Binnenhof. Tijdens een werkbezoek dat ik in oktober bracht, heb ik geconstateerd dat een belangrijk project vertraging heeft opgelopen vanwege regels van Europese aanbesteding. 

In het afgelopen jaar zijn bij de Koninklijke Marechaussee 400 extra opleidingen ingepland. In verband daarmee is er dringend behoefte aan een uitbreiding van opleidingsfaciliteiten, zoals schietbanen. Bij het opleidingscentrum in Apeldoorn is om die reden in 2014 een nieuwe vierpuntsschietbaan aangelegd. Het is dan fnuikend te constateren dat die nog steeds niet in gebruik kan worden genomen vanwege een zakelijk geschil tussen twee bedrijven die bij de aanleg waren betrokken. Zeker met het oog op de toegenomen behoefte aan beveiligingseenheden van de Koninklijke Marechaussee is het wenselijk dat deze schietbaan zo spoedig mogelijk in gebruik genomen wordt. Een voortdurend juridisch en commercieel geschil tussen twee leverende bedrijven en het Rijksvastgoedbedrijf moet zo snel mogelijk worden opgelost. 

Ook bij andere opleidings- en trainingscentra belemmeren materiele tekorten het primaire proces. Het Mariniersopleidingscentrum kampt met gebrekkig bivakmateriaal en een te beperkte voorraad munitie voor opleidingen en training. Bij het Opleidings- en Trainingscentrum Manoeuvre blijven nieuwe onderwijsleermiddelen uit en vinden herstelwerkzaamheden aan infrastructuur in onvoldoende mate plaats. 

Al eerder heb ik gewezen op het belang van een integrale benadering bij materieelprojecten, omdat tekortkomingen op het gebied van reservedelen of infrastructuur verstrekkende gevolgen kunnen hebben voor personeel en opleidingen. Bij het Land Training Centre heb ik geconstateerd dat technisch hoogwaardige onderwijsleermiddelen niet altijd deel uitmaken van het verwervingsproces. 

____________________

Bij 43 Herstelcompagnie ervaart men dat de invoer van nieuw materieel gepaard gaat met knelpunten voor de eenheid. Reservedelen of ‘repairables’ zijn onvoldoende meegenomen in het contract. Omdat de invoer van nieuwe voertuigtypen langer duurt dan was gepland, moeten de voorgangers (YPR en Leopard-1) langer mee dan aanvankelijk was voorzien. Maar de reservedelenstroom voor deze types is al gestopt en veel monteurs en chauffeurs hebben inmiddels het einde van hun contractduur bereikt en moeten de dienst verlaten. De rij- en onderhoudsopleidingen voor de YPR zijn gestopt en personeel met YPR-ervaring stroomt uit zonder te worden opgevolgd.