Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht  -  Jaarverslag 2015

Werkdruk blijft een constante factor in mijn bevindingen tijdens vrijwel alle werkbezoeken. Daar is op zich niets mis mee. Werkdruk is inherent aan onze taak en voor een belangrijk deel ook een gevolg van de gedrevenheid van ons personeel. Bij vrijwel alle werkbezoeken merk ik dat men het uit een gevoel van loyaliteit en betrokkenheid moeilijk vindt om ‘nee’ te verkopen of om aan te geven dat grenzen benaderd dan wel overschreden worden . Daarmee is werkdruk niet alleen een kwestie van arbeidsplaatsen, maar ook van leiderschap als het gaat om het maken van keuzes en stellen van prioriteiten. 

____________________

Bij 11 Luchtmobiele Brigade wordt de werkdruk gevoeld door het gelijktijdig moeten voldoen aan een vol oefenprogramma, het gereedstellen voor de NATO Response Force en het integreren met de Duitse DSK. Daar komt bij dat de te kleine staf niet volledig is gevuld. Dit, in combinatie met de inzet van individuele kaderleden buiten de eenheid, trekt een zware wissel op het personeel. 

Op sommige plaatsen lijkt de werkdruk weer genormaliseerd door gewenning, betere rolneming en beter ingeregelde bedrijfsvoering. Op andere plaatsen ziet men zich nog geconfronteerd met werkdruk die voortkomt uit een onduidelijke organieke belegging, te krappe organisatiesterkte (de numerus fixus) en onnodige bureaucratie. Een vaak gehoorde opmerking was dat men vindt dat het ambitieniveau de beschikbare capaciteit overstijgt. Werkdruk die wordt veroorzaakt door de teruggang in capaciteit, is vaak het gevolg van bezuiniging en reorganisatie. Kennis, zowel in juridisch als in beleidsmatig opzicht over het onderwerp ‘milieu’ is om die reden bijvoorbeeld schaars geworden. Aan verzoeken om advies kan niet altijd meer worden voldaan. Een ongewenst neveneffect van de teruggang in arbeidsplaatsen is bovendien dat veel van het collectieve geheugen verloren gaat en ook zorgvuldige archivering onder druk komt te staan. Die kwetsbaarheid bij ‘milieu’ is symptomatisch voor andere beleidsterreinen, zoals verwerving en vastgoed. 

Op vliegbasis Leeuwarden is een structureel tekort aan B1- en B2-monteurs en in combinatie met het krappe aantal formatieplaatsen zorgt dat ervoor dat er geen enkele flexibiliteit in de organisatie zit. Daardoor staat de planning van de roosters sterk onder druk. Vooral het tekort aan supervisie op sergeant-majoorsniveau wordt gevoeld. Iedereen is van mening dat dit op de langere duur niet meer vol te houden is. Communis opinio is dat met dit ambitieniveau er gewoonweg meer handen nodig zijn om het werk te doen. 

____________________

Bij het Landelijk Tactisch Commando van de Koninklijke Marechaussee is de operationele capaciteit nog niet in balans is met de geplande taken. Een teamleider legt uit dat er op zijn brigade personele tekorten zijn en dat sommige collega’s door een teveel aan taken en werkdruk ontslag nemen. Medewerkers van andere brigades bevestigen deze zorgen.