Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht  -  Jaarverslag 2015

Na een zorgvuldig selectieproces is de toevoeging van reservisten aan mijn staf inmiddels een feit. Ik ben de vier operationele commando’s zeer erkentelijk voor hun steun en bijdrage in deze. In totaal vijf reserveofficieren vullen met elkaar één vte in mijn staf. Zij zullen worden ingezet bij bemiddelingen en werkbezoeken bij onderwerpen en eenheden die rechtstreeks met reservepersoneel te maken hebben. 

Analoog aan de ontwikkelingen op het gebied van veteranen in het bedrijfsleven, is eveneens een toename van belangstelling voor reservisten te constateren. Waar mogelijk, zal ik advies geven en de verbinding tussen Defensie, werkgever en reservist tot stand brengen. 

In het najaar van 2015 is de inzet van veel reservisten op korte en langere termijn onder druk komen te staan door het inkrimpen van het takenpakket. Het eenzijdig niet nakomen van reeds toegezegde en ingeplande militaire inzet heeft menigeen geraakt in mentaal en financieel opzicht. Commandanten worstelen zichtbaar met enerzijds de wens of noodzaak voor inzet en anderzijds de beperking in de financiële ruimte die daarvoor nodig is. Gepleit wordt voor meer duidelijke instructies vooraf over verplichte (betaalde) en vrijwillige (niet betaalde) onderdelen in een programma. 

____________________

Vanwege de numerus fixus komen de operationele commando’s er vaak niet aan toe de vacatures bij de Defensie Materieelorganisatie te vullen. Daarom bekijkt men de mogelijkheden voor de inzet van reservisten. Op dit moment gaat het om zo’n 200 lege plekken die men niet gevuld krijgt. En als er toch een militair gevonden wordt voor een technische functie bij de Defensie Materieelorganisatie, is die meestal na een paar jaar weer vertrokken. De operationele commando’s hebben zelf immers evenzeer behoefte aan dit schaarse personeel. De technisch geschoolde militair volgt bovendien een specifiek loopbaanpatroon. Voor een deel lost men dat op door er tijdelijke burgerfuncties van te maken. Ook tijdelijke inhuur kan soelaas bieden, maar die drukt sterk op de personele begroting. 

Erkenning voor reservisten voor hun inzet komt tot uitdrukking in decoraties. Voor onderofficieren en manschappen blijkt de digitale registratie van hun inzet nog niet goed aan te sluiten op de berekening voor decoraties. In de komende periode zal ik aandacht besteden aan het herstel hiervan. 

Er wordt gewerkt aan een nieuwe versie van de regelingen voor het toekennen van respectievelijk de Marine-, Landmacht-, Luchtmacht- en Marechausseemedaille. Deze herziening geeft reservisten de mogelijkheid om voor deze medaille in aanmerking te komen. Hiermee wordt de reservist ook in de beloningensfeer steeds meer gelijkgesteld aan het beroepspersoneel.