04

Dit artikel hoort bij: KMarMagazine 06

Aan de slag met de Defensienota

'Eerste stappen naar een robuustere organisatie'

De Defensienota 2022 ‘Sterker Nederland, veiliger Europa’ is op 1 juni gepresenteerd. In de nota staat waar het extra geld voor Defensie de komende jaren naartoe gaat. Ook de Koninklijke Marechaussee krijgt een deel van het budget om zo een moderne, technologische, hoogwaardige en innovatieve organisatie te worden. Een Marechaussee die sneller reageert, hogere gevechtskracht heeft en opereert op basis van informatie. Er komt geld om alle functies te vervullen en de informatietechnologie te vernieuwen. Maar de KMar breidt ook uit met een extra MP-eenheid, die zich richt op militaire taken in oorlogstijd. En er komt extra robuuste en multifunctionele capaciteit om in te zetten op de taken die op dat moment nodig zijn.

Een deel van het programmateam MP. Rechts: kolonel Paul Vos, daarnaast Rijkstrainee Tjadina Herbert en kapitein Marvin van den Engh. Ook majoor (r) Gert-Jan Schotanus, majoor (r) Freerk van Rossem en Rijkstrainee Tiemen van Dijk zijn teamlid.

Kolonel Paul Vos is programmamanager MP en heeft als taak de extra capaciteit die in de nota staat omschreven te realiseren en vorm te geven. Het programmateam bestaat momenteel uit 6 collega's. Dat worden er 8. Vos: “We hebben onderzoek gedaan naar hoe we de extra capaciteit het beste kunnen inrichten. En zo zijn we begonnen aan het zetten van de eerste stappen naar een robuustere organisatie, die zowel in Nederland als in het buitenland in een hoog geweldsspectrum kan optreden en beter in verbinding staat met de andere krijgsmachtonderdelen. Ons onderzoek heeft geresulteerd in een aantal opties, die we hebben voorgelegd aan de Marechausseeraad. De Marra heeft daarop positief gereageerd. Na de zomervakantie kunnen we starten met de studiefase. Dat is goed nieuws.”

Marechaussee-eskadron

Als de reorganisatie volgens planning verloopt is in 2025 een marechaussee-eskadron opgericht. Dit MP-eskadron gaat - net als vroeger - intensief samenwerken met de landmacht en, omdat zij vandaag de dag nauw samenwerken met Duitsland, ook met de Feldjäger. Vos: “Het eskadron gaat in oorlogstijd of als spanningen hoog oplopen ondersteuning verlenen bij mobility support, detention, security, policing en stability policing. Als een landmachteenheid snel moet verplaatsen gaat het MP-eskadron daarbij ondersteunen. Als er krijgsgevangen worden genomen ondersteunt het bij de afhandeling. Het verzamelt bewijs van oorlogsmisdaden, maar kan bijvoorbeeld ook de beveiliging van vitale infrastructuur voor zijn rekening nemen. De capaciteit moet ook inzetbaar zijn voor Public Order Management of non-combatant evacuation operations, zoals na het beëindigen van de missie in Afghanistan.”

Het nieuwe eskadron gaat - net als vroeger - intensief samenwerken met de landmacht.

De KMar vervulde de MP-taak tot 2010. Toen werd het voormalig 103 Maresk opgeheven. De landmacht was voornamelijk bezig met crisisbeheersingsoperaties en kon vanaf dat moment ook geen beroep meer doen op de KMar voor MP-taken. Daar komt volgens Vos nu dus weer verandering in: “Gezien het huidige tijdsbeeld, komen we er achter dat we echt weer een MP-eskadron nodig hebben. Wat als een landmachteenheid naar het oosten moet verplaatsen, hoe gaan ze dat dan doen? Samen met de landmacht en Feldjäger moeten we het combat support-optreden opnieuw uitvinden. Geen kopie van vroeger, maar met behulp van de inzichten en beschikbare innovatieve middelen, wapens en techniek van vandaag de dag. We voeren gesprekken om te bezien waar de behoeften van nu liggen en wat we als organisatie kunnen bieden.”

De flexibele multifunctionele en robuuste capaciteit gaat de samenwerking aan met de Natres.

Ook de extra flexibele multifunctionele en robuuste capaciteit hoopt Vos rond 2025 beschikbaar te hebben. Deze collega’s zullen de samenwerking aangaan met het Korps Nationale Reserve (Natres) bij Host Nation en Home Base operaties en kunnen informatie gestuurd worden ingezet op het moment dat het nodig is en de dreiging hoog is. Dit kan zijn voor Defensie zelf, maar ook door bijstand te verlenen aan civiele gezagsdragers, zoals de NCTV, politie en veiligheidsregio’s. Vos: “Denk aan het leveren van ondersteuning op het gebied van openbare orde en mobiliteit en bij het beveiligen van militaire locaties, zoals vliegvelden of havens of bij het uitvoeren van de taak als Host Nation Support."

De extra flexibele multifunctionele en robuuste capaciteit kan worden ingezet als Nederland zijn Host Nation Support-taak uitvoert.

Capaciteiten integreren

Op hoofdlijnen zijn de taken van het toekomstige MP-eskadron en de flexibel inzetbare collega’s duidelijk en sluiten deze naadloos aan op de ambitie die in de Defensienota staat. Maar hoe zorg je als KMar nu voor dat alles goed wordt georganiseerd om tot het optimale resultaat te komen? Vos en zijn team gaan daarom voor de Marra onderzoeken of beide capaciteiten geïntegreerd kunnen worden bij de Landelijke Bijstand Organisatie van de KMar. Vos: “Door integratie van taken in één entiteit ontstaat een omvang waarin beide taken tot wasdom kunnen komen. De collega’s die, als hoofd- of neventaak, hier straks deel van gaan uitmaken kunnen dan voor MP en voor bijstandverlening worden ingezet. Gezien de samenhang op het gebied van Public Order Management vergroot je zo ook het totale bijstand potentieel. Door de combinatie en uitwisseling kun je beter invulling geven aan de verschillende taken en ontstaat interoperabiliteit. Of huidige LBO’ers ook inzetbaar worden voor MP-taken staat zeker niet vast en wordt nader onderzocht.”

Vos en zijn team gaan voor de Marra onderzoeken of de nieuwe capaciteiten geïntegreerd kunnen worden bij de Landelijke Bijstand Organisatie van de KMar.

“Maar nu moeten we eerst goed onderzoek doen”, herhaalt Vos. “De extra capaciteit komt er en hebben we echt nodig. Maar deze ontwikkeling heeft impact op veel andere zaken. Hoeveel extra mensen hebben we bijvoorbeeld nodig, hoe moeten de nieuwe functies eruit komen te zien en hoe maak je deze aantrekkelijk voor toekomstige collega’s? Wat betekenen de nieuwe werkzaamheden voor de identiteit van de KMar en de mindset van de collega’s? Wat betekent het voor de opleidingen, de organisatiestructuur en samenwerking binnen de KMar, Defensie en met internationale partners? We gaan met al die vraagstukken aan de slag en betrekken daarbij alle belangrijke spelers, waaronder de medezeggenschapscommissie. We koppelen onze bevindingen terug aan de Marra, zodat daar een besluit kan worden genomen en wij door kunnen pakken.”

Vernieuwen informatietechnologie

In de Defensienota staat ook dat de Koninklijke Marechaussee structureel geld krijgt om de operationele informatievoorziening met informatietechnologie te vernieuwen. Het extra geld is een erkenning dat de keuze voor informatiegestuurd optreden niet een eenmalige investering in IT betekent, maar een doorlopende investering moet zijn. Informatiegestuurd optreden staat of valt immers met een goede IT. Met het geld kunnen de plannen uit het Spoor Techniek van de Commanders Intent, zoals de realisatie van Grenade 29 (het operationele IT-wapensysteem van de KMar) worden gerealiseerd.

Momenteel loopt de voorbereiding van de opschaling van het realisatievermogen van het Joint Informatievoorziening Commando (JIVC), zodat er straks voldoende mensen zijn om de KMar-projecten en dienstverlening te kunnen uitvoeren. Eind 2023 moet een groot deel van de lopende projecten zijn afgerond. Dan is het wapensysteem in de basis aanwezig en kan er verder worden gebouwd op die basis. Binnenkort worden planningsworkshops met alle belanghebbenden georganiseerd voor de projecten die in de periode 2024-2026 (Spiral 1 van Grenade-29) worden uitgevoerd.

Lees hier meer over het Spoor Techniek en Grenade 29.

Tekst: Robert den Hartog | Foto’s: archief Mediacentrum Defensie