10

Dit artikel hoort bij: KMarMagazine 09

Achter de schermen

…bij de Marechaussee op het Joint Force Command Brunssum

Een internationale plaatsing, maar toch werkzaam in Nederland. De 14 marechausseecollega's op het NAVO-hoofdkwartier Joint Force Command Brunssum (JFCBS) in Zuid-Limburg werken in een aparte ambiance. Dat komt vooral doordat het JFCBS met 1.500 militairen uit 31 landen een mengelmoes van culturen vormt. De Marechaussee op en rond het terrein van de vroegere staatsmijn Hendrik van Nassau Ouwekerk vervult globaal 5 taken op het JFCBS. Ze waakt over de veiligheid, vervult een ‘gemeentehuisfunctie', fungeert als provost marshal, levert de wijkopperwachtmeester en verzorgt de beveiliging van de JFCBS-commandant en zijn plaatsvervanger.

Een van de taken van het JFCBS is de militaire, civiele en politieke ontwikkelingen in Noord- en Midden-Europa te volgen. Wat gebeurt er in de Baltische Staten? Wat is de stand van zaken in Polen en Scandinavië? Een andere taak is om in geval van een crisis een hoofdkwartier in het leven te roepen dat de bondgenootschappelijke troepen in een brandhaard aanstuurt. Denk aan de missie in Afghanistan, waar ooit de staf van het hoofdkwartier van het Duits-Nederlands legerkorps aan de touwtjes trok. Verder maakt het JFCBS op roulatiebasis deel uit van de NATO Response Force.

Tekst: Jack Oosthoek   |   Foto's: Louis Meulstee

Provost marshal

Werken op het Brunssumse hoofdkwartier aan de grens met Duitsland; door de enorme 'mix' aan culturen is dat in het begin omschakelen. De beleefdheidsregels bijvoorbeeld verschillen van de Nederlandse. Diplomatie voert de boventoon. Zoals bij elke Nederlandse militaire gemeenschap in het buitenland, staat een Senior National Representative (SNR) aan het hoofd van de Nederlandse enclave in Brunssum. Hij is hét aanspreekpunt voor de NAVO voor Nederlandse aangelegenheden. De hoogste marechauseemilitair op het JFCBS is kolonel Harm, die in zijn rol van provost marshal de top van het hoofdkwartier adviseert over (militaire) politiezaken en veiligheidskwesties.

Security and Emergency Services Branch

Als hoofd van de Security and Emergency Services Branch (SES), tevens plaatsvervangend provost marshal, waakt luitenant-kolonel Tom samen met 5 marechausseecollega’s over de interne veiligheid op het hoofdkwartier, waar vroeger het NAVO-hoofdkwartier AFCENT (Allied Forces Central Europe) zetelde. Zij zien bijvoorbeeld toe op de toegangscontrole, de interne discipline en snellen te hulp bij calamiteiten als branden en aanrijdingen. Voor dat werk onderhouden Tom en zijn personeel veel contact met de wijkopperwachtmeesters op het JFCBS.

Wijkopperwachtmeesters

De wijkopperwachtmeesters Marvin en Ferenc vormen de 'oren en ogen' van het JFCBS. De wijkoppers nemen de militaire politiezorg voor hun rekening, in jargon 'family support'. Dat houdt in dat ze in actie komen bij bijvoorbeeld verkeers- en parkeerovertredingen en bij huiselijke problemen. De wijkoppers fungeren echter vooral als adviseur voor de militairen en hun families. Samen met hun internationale collega's verzorgen zij aanvragen voor autokentekens ('registratienummers') en regelen de registratie van belastingvrije aankopen en de uitgifte van NAVO-legitimaties. Eveneens essentieel: ze vormen een belangrijke schakel in de beveiliging van de commandant van het hoofdkwartier en zijn plaatsvervanger.

Gemeentehuis

Een andere vitale taak is weggelegd voor eerste luitenant Walter, hoofd van de Nederlandse KMar-vertegenwoordiging van het JFCBS. Samen met de 3 collega's van de zogeheten Royal Marechaussee Representative-organisatie vervult hij een soort gemeentehuisfunctie. Zij regelen namens de IND verblijfsvergunningen voor NAVO-militairen en hun gezinnen uit Europa en daarbuiten die naar ons land komen en 'verblijfsvergunningplichtig' zijn. Iedereen wordt in de aanloop naar zijn of haar Nederlandse plaatsing gecontroleerd en geregistreerd. Voldoe je aan de voorwaarden voor binnenkomst? Dan start de toelatingsprocedure. Het 'gemeentehuis' regelt ook aanvragen voor rijbewijzen, geboorteaangiften en visa-aanvragen en handelt parkeerboetes en boetes voor snelheidsovertredingen en deurwaarderzaken af.