01

Dit artikel hoort bij: KMarMagazine 06

Wat te doen met 20 miljoen?

De eerste maatregelen om de operationele druk te verlichten

De Koninklijke Marechaussee krijgt er jaarlijks structureel 20 miljoen euro bij. Dat staat in de Voorjaarsnota die op 1 juni is verschenen. Met het geld kan de Marechaussee een begin maken om te groeien, in balans te komen en de druk op de operatie deels te verlichten. Op korte termijn wordt al een aantal maatregelen genomen en enkele zijn zelfs al genomen. Welke zijn dit dan en waaraan wordt het geld onder andere besteed? En wat vinden collega’s van de genomen maatregelen?

Extra personeel

Het grootste deel van het extra geld wordt geïnvesteerd in extra marechausseepersoneel voor de luchthavens en de maritieme doorlaatposten. De 135 VTE'en die in 2017 incidenteel zijn geworven en opgeleid, worden structureel. De personele sterkte wordt verder opgehoogd tot ongeveer 200 VTE'en. Daarnaast worden er investeringen gedaan op het gebied van opleidingen, materieel, IV en infra, zoals legering.

Wachtmeester-1 Aimée, algemeen opsporingsambtenaar, Eindhoven

"De vraag wat ik van deze maatregel vind, is natuurlijk makkelijk te beantwoorden. Het extra personeel is ontzettend nodig, dat is algemeen bekend. Dus dit is een logische maatregel. We hebben op Eindhoven echt mensen te kort voor het werk dat we moeten doen. En ik hoor en merk dat dit op veel meer plekken in het land het geval is. Net zoals op Schiphol hebben we hier op Eindhoven te maken met een flinke toename van het aantal passagiers, terwijl de organisatie niet is meegegroeid en collega’s de organisatie verlaten.

We worden wel geholpen door collega's van andere brigades, maar dat vraagt veel flexibiliteit van de collega's. Het resulteert in minimaal gevulde diensten. En dat moet je natuurlijk niet willen. Dat er nu ongeveer 200 collega's bijkomen is dan ook erg fijn, maar ik vraag me wel meteen af of dit aantal voldoende is. Ik geloof ook dat het merendeel van deze nieuwe collega's ingezet gaat worden op Schiphol, dus een structurele oplossing voor het oplossen van de werkdruk is het niet. Van mij mag er nog veel meer extra personeel worden aangetrokken. Maar dit is in ieder geval een stap in de goede richting."

Meer FPS-fase III

Deze maatregel betreft de mogelijkheid voor commandanten om bovenop het structurele quotum van 100 plekken (exclusief BSB) meer FPS fase II-III toe te kennen in 2017. Doel is om de gedwongen uitstroom FPS fase II-III te beperken, door het quotum al dit jaar op te hogen naar 150, volgend jaar naar 160 en in 2019 naar 210. Het uitvraagmoment voor dit jaar staat gepland op 1 oktober.

Wachtmeester-1 Rick Zwartbroek, algemeen opsporingsambtenaar, Brigade Caribisch Gebied

"Ik ben zelf in de gelukkige positie dat ik 2 jaar geleden mijn FPS-fase III heb gekregen. Ik ben er uiteraard erg blij mee. Toen het einde van mijn FPS II-contract naderde, werd ik toch wel een beetje onrustig van de onzekerheid of ik wel of niet mijn fase III-contract zou krijgen. Ik begrijp ook dat er collega's zijn die niet willen afwachten, eieren voor hun geld kiezen en de organisatie verlaten. Ik vind dat erg jammer. Ik snap dat de organisatie vergrijzing wil tegengaan en jong en flexibel wil blijven, maar je moet ook kennis voor de organisatie behouden.

Jarenlang heeft het er voor de collega's van wie het einde van het fase II-contract naderde niet rooskleurig uitgezien en was het vooruitzicht onduidelijk. Dat is niet prettig als je 30+ bent en jarenlang loyaal bent geweest richting de baas. Door het aantal FPS III-plaatsen de komende jaren te verhogen komt hier nu wel verandering in. Ik vind het een zeer goede ontwikkeling, van mij mogen ze het aantal plaatsen nog verder ophogen. De collega's hebben er baat bij en de organisatie ook. Je lost het capaciteitsprobleem met deze maatregel niet op, maar je voorkomt wel dat er een brok aan ervaring verloren gaat."

Tijdelijke inzet externen

Nog een extra maatregel voor de korte termijn is de tijdelijke inhuur van externe capaciteit, zodat marechausseemedewerkers op de luchthavens kunnen ondersteunen. Zo zijn er bijvoorbeeld afspraken gemaakt met de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) om een aantal bewakingstaken over te nemen bij bijvoorbeeld Arrestantenzorg, -Transport en Parketondersteuning (ATP). De Defensie Bewakings- en Beveiligingsorganisatie neemt plantonfuncties over bij een aantal brigades in het land. Hiermee wordt op korte termijn eigen KMar-capaciteit vrijgespeeld die voor de zomerperiode zal worden ingezet op de luchthavens.

Tweede luitenant Ben van der Harg, teamleider/commandant Arrestantenzorg, -Transport en Parketondersteuning (ATP), Schiphol

"In de praktijk komt deze maatregel er op neer dat DJI-collega’s op inhuurbasis komen ondersteunen bij de ATP. Dat zorgt er voor dat 12 KMar-collega's voor langere tijd bij de grensbewaking op Schiphol kunnen ondersteunen. Ik vind deze maatregel een logisch gevolg van het capaciteitsprobleem waar de Marechaussee mee te maken heeft. Momenteel ligt het zwaartepunt van het werk op de grens en dat doet overal binnen de organisatie pijn, dus ook bij ons. Ik sta achter de maatregel, we dragen op deze manier bij aan het grotere geheel.

Ik denk niet dat de inhuur van externe partijen afdoende is om het capaciteitsprobleem structureel op te lossen, maar het draagt op de korte termijn wel een beetje bij. Het is meer dan een druppel op een gloeiende plaat. De brigade Grensbewaking heeft er baat bij. Maar we zullen, totdat er voldoende nieuwe collega's zijn geworven, alle zeilen bij moeten zetten. De collega's die nu op de grens te werk gesteld zijn vanuit de ATP, zijn overwegend positief en hebben ook begrip voor de situatie. Ze zijn opgeleid voor het werk. Dat is ook goed voor hun ontwikkeling; een prima voorbereiding op de wachtmeesteropleiding.”

Maatregelen voor komende zomerperiode

Ook een maatregel voor de korte termijn is de mogelijkheid voor medewerkers om - binnen de daarvoor geldende wettelijke eisen - vrijwillig extra diensten te werken. Deze maatregel moet ervoor zorgen dat tijdens de drukke zomerperiode op de luchthavens meer capaciteit beschikbaar is. Daarnaast krijgen collega's die (in)direct de operatie ondersteunen de mogelijkheid om het standaard werkweekcontract van 38-uur met 2 uur te verlengen naar een 40-urige werkweek.

Wachtmeester Bjorn, brigade Grensbewaking, Schiphol

"Ik heb gebruik gemaakt van de mogelijkheid om mij op te geven om extra te werken, zodat de brigade Grensbewaking over voldoende mensen beschikt tijdens de piekmomenten op de luchthaven Schiphol. Ik kon aangeven in welke weekenddagen mij dat het beste uitkwam. Vervolgens bekeek de planning of mijn hulp van pas kwam, maar ook of mijn inzet aan de wettelijke eisen voldeed. In de praktijk komt het er op neer dat ik in de zomerperiode maximaal 2 dagen per maand extra werk. Voor dit extra werk krijg ik betaald, in plaats van dat ik er vrije tijd voor terug krijg.

Ik vind het een makkelijke, maar zeer goede maatregel, die voor de korte termijn een goede oplossing is, maar waarmee je structureel het capaciteitsprobleem niet oplost. Binnen de brigade zijn de meningen over deze maatregel verdeeld. Een aantal collega's staat er positief tegenover, maar collega's met kinderen maken er bijvoorbeeld liever geen gebruik van. Het is geen verplichting. Ik kan het extra geld, zo vlak voor de vakantie, goed gebruiken en heb er geen problemen mee om extra te werken. En zo draag ik ook mijn steentje bij aan de operatie. Vele handen maken licht werk.”

Tekst: Robert den Hartog   |   Foto's: Evert-Jan Daniels, Louis Meulstee, Hans Roggen, sergeant Hille Hillinga en sergeant-majoor Eva Klijn