De taken van de MIVD zijn vastgelegd in de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (Wiv) 2002.

Op 2 december 2013 heeft de Commissie Dessens haar rapport uitgebracht over de evaluatie van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 (Wiv 2002). Een belangrijke constatering van de commissie was dat de huidige Wiv 2002 techniekafhankelijk is opgesteld en inmiddels gedateerd is. De commissie kwam tot de conclusie dat het onderscheid tussen de ether en de kabel niet meer rijmt met de snel voortschrijdende technologische ontwikkelingen op het gebied van dataverkeer en communicatie. De potentiële gevolgen van medium- en techniek-afhankelijke beperkingen zijn te groot om te negeren. ​

Naar aanleiding van de evaluatie, de kabinetsreactie en de discussie in de Kamer is in 2015 het wetsvoorstel in consultatie gegeven. Uit de internetconsultatie bleek dat er zorgen bestaan ten aanzien van de inbreuk op de privacy. Daarom zijn in de wet extra waarborgen opgenomen. Op 14 februari 2017 heeft de Tweede Kamer ingestemd met het voorstel. Behandeling in de Eerste Kamer vindt mogelijk plaats in het voorjaar van 2017.