Wij zijn de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

De MIVD levert dreigingsanalyses en inlichtingenproducten aan de ministeries van Algemene Zaken, Buitenlandse Zaken, Veiligheid & Justitie en Defensie. Met deze ministeries maakt zij in de Geïntegreerde Aanwijzing Inlichtingen & Veiligheid (GA I&V) specifieke afspraken over aandachtsgebieden en diepgang van de onderzoeken. De GA I&V wordt jaarlijks vastgesteld door de minister-president en de ministers van Binnenlandse Zaken en Defensie, na overleg met de ministers van Buitenlandse Zaken en Veiligheid & Justitie. De MIVD voorziet ook bondgenoten, nationale en internationale organisaties van dreigingsanalyses en inlichtingenproducten. 

Bondgenoten, nationale en internationale organisaties worden van dreigingsanalyses en inlichtingenproducten voorzien

De (contra-)inlichtingenproducten die de MIVD levert, moeten voorkomen dat de afnemers ervan voor verrassingen komen te staan. Dat brengt met zich mee dat bijzondere inlichtingenmiddelen en voldoende capaciteit moeten worden ingezet om klanten de gewenste informatie te verstrekken. Niet elke analyse kan met de gewenste diepgang worden geleverd. Zo kan tijd een beperkende factor zijn om tot een volledig beeld te komen.

Over het algemeen moeten analyses snel kunnen worden gemaakt, beknopt zijn en toegesneden op de behoefte van de afnemer. Ze moeten leiden tot beter begrip van de omgeving (situational awareness en situational understanding). Met teams van analisten en specialisten werkt de MIVD aan het verzamelen en verwerken van informatie. De analyses kunnen op drie niveaus worden uitgevoerd:

  • Strategische analyses: deze analyses geven inzicht in de algemene veiligheidssituatie en de stabiliteit van een regio of een land;
  • Militair-operationele analyses: deze analyses richten zich op capaciteiten, activiteiten en intenties van militaire tegenstanders. Deze analyses worden voornamelijk gemaakt voor uitgezonden eenheden en geven specifieke informatie over het inzetgebied;
  • Tactische analyses: deze analyses ondersteunen de patrouilles en operaties in het inzetgebied met inlichtingen.

Wettelijke taken

De taken van de MIVD zijn vastgelegd in de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (Wiv) 2002 en de Wet veiligheidsonderzoeken (Wvo). Deze taken zijn:

A) Het doen van onderzoek:

  • naar het potentieel en de strijdkrachten van andere mogendheden voor een juiste opbouw en doeltreffende inzet van de krijgsmacht;
  • naar factoren die van invloed zijn of kunnen zijn op de handhaving en bevordering van de internationale rechtsorde voor zover de krijgsmacht daarbij betrokken is of naar verwachting kan worden betrokken.

B) Het doen van veiligheidsonderzoeken.

C) Het doen van onderzoek dat nodig is voor het treffen van maatregelen:

  • om activiteiten te voorkomen die de veiligheid of paraatheid van de krijgsmacht schaden;
  • voor een juist verloop van mobilisatie en concentratie van de strijdkrachten;
  • voor een ongestoorde voorbereiding en inzet van de krijgsmacht om de internationale rechtsorde veilig te stellen of te herstellen (zie ook A, tweede aandachtspunt).

D) Het bevorderen van maatregelen ter bescherming van de onder C genoemde belangen, waaronder begrepen maatregelen voor de beveiliging van geheime gegevens van de krijgsmacht.

E) Het doen van onderzoek naar andere landen, ten aanzien van onderwerpen met militaire relevantie, die in de Geïntegreerde Aanwijzing Inlichtingen & Veiligheid zijn opgenomen.

F) Het opstellen van dreigingsanalyses voor taken in het kader van de bewaking en beveiliging van personen.