Oren en ogen van de krijgsmacht

De MIVD maakt bij het opstellen van (contra-) inlichtingenproducten zoveel mogelijk gebruik van openbare bronnen. Meestal volstaan die niet om de gewenste inlichtingenpositie te bereiken. De MIVD beschikt daarom over de bevoegdheid bijzondere inlichtingenmiddelen in te zetten.

De inzet van bijzondere inlichtingenmiddelen is in de wet geregeld. Voor het gebruik hiervan wordt altijd een afweging gemaakt of het in te zetten middel noodzakelijk en proportioneel is. Ook wordt er eerst gekeken of er op een andere, minder ingrijpende manier aan de benodigde informatie kan worden gekomen. Er is in- en extern toezicht op de inzet van bijzondere inlichtingenmiddelen. Deze inzet is bovendien met waarborgen omgeven. 

Voor bepaalde dossiers is het van belang om over een eigen en (grotendeels) onafhankelijke inlichtingenpositie te beschikken. De MIVD wil haar rapporten niet baseren op niet-verifieerbare informatie van derden. 

Tijdens het lopende jaar kan de behoefte aan inlichtingen uiteraard bijgesteld worden naar aanleiding van gebeurtenissen in de wereld. In zulke gevallen kan het nodig zijn prioriteiten te stellen: wat moet de MIVD niet meer doen om in de nieuwe behoefte te kunnen voorzien. Na overleg met de afnemers kunnen de inspanningen op een bepaalde regio of dossier worden teruggebracht of zelfs gestopt. Met de vrijgekomen capaciteit wordt de nieuwe behoefte ingevuld.

De MIVD beweegt mee met de steeds veranderende prioriteiten

MIVD vraagt verder de afnemers periodiek aan te geven of geleverde producten en diensten aan de afgesproken kwaliteitseisen (waaronder diepgang, voorspellend vermogen, tijdigheid en volledigheid) hebben voldaan. De resultaten kunnen leiden tot besluiten om de onderzoekscapaciteit anders in te zetten. 

Inlichtingenbronnen

Voor een analyse kunnen de volgende bronnen worden gebruikt:

  • Open Source Intelligence (OSINT): verzamelen en analyseren van informatie uit openbare bronnen;
  • Imagery Intelligence (IMINT): analyse en rapportage van inlichtingen aan de hand van beelden van satellieten en luchtgebonden wapensystemen;
  • Classified Intelligence (CLASSINT): gerubriceerde informatie en inlichtingen van (inter)nationale militaire netwerken en partners;
  • Signals Intelligence (SIGINT): inlichtingen uit onderschepping en verwerking van gegevens uit telecommunicatie en elektromagnetische uitzendingen;
  • Human Intelligence (HUMINT): inlichtingen op basis van informatie uit menselijke bronnen;
  • Medical Intelligence (MEDINT): informatie over onder meer epidemieën;
  • Geospatial Intelligence (GEOINT): een analysetechniek waarbij verschillende soorten inlichtingen overzichtelijk op een landkaart worden gepresenteerd zodat de analist patronen kan herkennen;
  • Cyber (Computer Network Exploitation): het verzamelen van inlichtingen uit computers die op een netwerk zijn aangesloten;
  • Forensisch onderzoek: het verzamelen van inlichtingen uit forensisch onderzoek op computers en andere apparaten;
  • Commercieel verkrijgbare data.