07

Dit artikel hoort bij: KMarMagazine 01

De agenda van de commandant

Wat houdt de commandant van de Koninklijke Marechaussee, luitenant-generaal Hans Leijtens, allemaal bezig? Een keer per maand kijkt KMarMagazine met hem mee. Deze maand is CKMar naar de 5-jarige lustrumbijeenkomst van het Foresight Analysis Network gegaan in Rijkskantoor de Knoop in Utrecht, waar zo’n 80 belangstellenden op afkwamen. Hij woonde het overleg bij van de leiders van de deelnemende organisaties voorafgaand aan de plenaire sessie.

Luitenant-generaal Hans Leijtens:

“FAN is een soort denktank die reflecteert over de toekomst, met name op het gebied van veiligheid. Het netwerk is opgericht in 2018 en bestaat uit 7 deelnemende partijen: de 4 krijgsmachtdelen, de politie, Douane en Rijkswaterstaat. Het netwerk van toekomstverkenners is in 2018 opgericht op initiatief van de Marechaussee.
Het netwerk werkt aan toekomstscenario’s die wij kunnen gebruiken voor onze strategiebepaling. De trendanalyses van FAN komen bovendien uit onze eigen organisatie en kunnen een belangrijke aanvulling op het toekomstbeeld gaan vormen.
De thema’s waar het netwerk zich over buigt zijn onder meer klimaatverandering, disruptie en digitalisering. De leden werken meerdere scenario’s uit, die kunnen leiden tot verdere verdieping op specifieke thema’s. Bijvoorbeeld als het gaat om migratie: Wat betekent het als de migratie toeneemt, afneemt, of gelijk blijft? Hoe moet de Marechaussee daar dan op acteren? Deze input gaat ons helpen bij het maken van de keuzes waar wij elk jaar voor staan.
Sinds de oprichting zijn er vanuit de KMar 2 collega’s permanent lid van de FAN kerngroep betrokken, en daarnaast delen vele marechaussees uit de organisatie hun expertise.   
Een belangrijke voorwaarde voor het slagen van dit netwerk is dat de marechaussees vanuit de KMar de ruimte krijgen om hier in alle vrijheid en onafhankelijkheid over na te denken, los van de dagelijkse operatie. Uiteindelijk brengen zij dit denkproces terug tot een product. Voor de KMar zullen deze trendanalyses een waardevolle bijdrage kunnen gaan vormen voor onze toekomstvisie.
Momenteel zijn de scenario’s nog ruwe schetsen, die verder verfijnd gaan worden. Het gaat om langetermijnvisies, voor 2030 en 2040. Dat lijkt nog ver weg, maar voor je het weet zijn we daar aanbeland.
Het netwerk is een groot succes. Want je bent toch geneigd om het alleen te doen. Volgens het spreekwoord ga je alleen sneller, maar kom je samen verder. Dat geldt hier ook voor. Het helpt om het beeld van je eigen vakgebied te verrijken met input van mensen uit andere sectoren. We hebben veel aan het netwerk, het haalt ons uit de waan van de dag. Dat vind ik een belangrijke toevoeging van wat we met elkaar aan het doen zijn.”

Amber de Vries, senior stafadviseur Directie Kennis Strategie en Innovatie (DKSI)

“In het begin van de lustrumbijeenkomst zijn de directeuren van de 7 organisaties bijeengekomen om bijgepraat te worden over het initiatief FAN en de opbrengst van het netwerk. Op initiatief van de directeuren wordt dit een jaarlijks terugkerend evenement en tevens hebben ze aangegeven de verdere ontwikkeling van dit initiatief te steunen.
Daarnaast is er een inspirerende spreker aan het woord geweest over hoe je met scenario’s om kunt gaan. Ook zijn deelnemers vol enthousiasme aan de slag gegaan met het verdiepen van de scenario’s: hoe ziet de veiligheidsorganisatie in Nederland er in 2040 uit?
Op de bijeenkomst zijn verschillende scenario’s besproken. Stel een bepaalde gebeurtenis doet zich voor in 2040, wat betekent dat dan voor je organisatie? Hoe groot is je aandeel in de aanpak, met welke middelen ga je aan de slag, met welke organisaties werk je samen, en ook: hoe werk je samen? En welke cultuur past daarbij?
Samenwerking wordt ook steeds urgenter. Vanuit DKSI hebben we een oproep gedaan aan de FAN-deelnemers om te brainstormen over samenwerking met andere organisaties en verder te verdiepen op een aantal thema’s. Wie wil daar graag over meedenken? 20 enthousiaste belangstellenden hebben zich gemeld tijdens de bijeenkomst.
Sociale innovatie is een van de pijlers van ons strategisch meerjarenplan, dus het is logisch om ook dit thema op deze bijeenkomst te bespreken en van elkaars kennis gebruik te maken. Sommige scenario’s zijn best heftig. Dus het is belangrijk om zowel op persoonlijk als organisatievlak toenadering te zoeken.
Ik beschouw de bijeenkomst als een groot succes; er was veel synergie onderling. Deelnemers met allerlei verschillende achtergronden gingen zeer gemotiveerd aan de slag om oplossingen te bedenken voor toekomstige uitdagingen. Samen hebben we onze kennis gebundeld in het belang van ons veiligheidsapparaat.”

Tekst: kapitein Henny de Boer