09

Dit artikel hoort bij: KMarMagazine 01

KMarKort

Eerste nieuwe 'striping' voertuigen uitgeleverd

De Koninklijke Marechaussee heeft de eerste nieuwe 'striping' voertuigen ontvangen. De Seat Ateca vervangt het merendeel van de huidige Opel Astra SW en de Volkswagen Golf. De Volkswagen Transporter 6.1 vervangt een groot aantal van de huidige Volkswagen Transporter.

De komende periode zullen de voertuigen gefaseerd worden uitgeleverd aan de Marechaussee. De verwachting is dat alle voertuigen voor deze zomer zijn uitgeleverd aan de eenheden.

In totaal worden 74 stuks van de Seat Ateca uitgeleverd; 64 stuks voor operationele doeleinden en 10 stuks voor het Opleidings- en Trainingscentrum Rijden (OTCRij) voor de rijopleiding. Van het nieuwe model Volkswagen Transporter worden 71 stuks uitgeleverd voor operationele doeleinden.

Ervaren en leren in het Future Borders FieldLab

De Koninklijke Marechaussee zet de komende tijd fors in op technologische innovatie van de grenspolitietaak en informatiegestuurd optreden om zo het grensproces Future Proof te maken. Dit gebeurt met de invoering van een zestal EU-verordeningen en de samenwerking aan een vijftal nationale initiatieven. Al deze ontwikkelingen zijn ondergebracht in het programma Future Borders en worden vooraf getest en aangeleerd. Dat gebeurt in de nieuwe praktijkomgeving van het Future Borders Fieldlab. 

“Om de nieuwe kennis op te doen en vaardigheden eigen te maken, zijn we druk bezig met de inrichting van het Future Borders FieldLab”, zegt Claire Voncken, verandermanager en trekker van het veranderteam Future Borders. In het FieldLab kunnen collega’s die werkzaam zijn in het grensdomein nieuwe toepassingen testen, ermee experimenteren en meedenken over de beste vorm. “Zo kunnen we passende oplossingen ontwikkelen voor onze doelgroepen”, aldus Voncken.

Het FieldLab wordt ingezet op het Opleidings-, Trainings- en Kenniscentrum (OTCKMar), op locatie en digitaal. Zo gaan de collega’s aan de slag met de toekomstige Grens Passage Beslis Service (GPBS) in de oefenstraat op het OTCKMar en/of praktijkgerichte e-learnings. Ook wordt onder meer het nieuwe Entry & Exit Systeem (EES) op de brigades getoetst in het werkproces. De komende tijd wordt het FieldLab verder opgebouwd.

MEER INFORMATIE
Wil je meer informatie over het FieldLab van Future Borders? Stuur een mail naar contact.future.borders@mindef.nl.

KMar en politie ondertekenen speurhond-convenant

Brigadegeneraal Laurent Hendrickx, directeur Operatiën van de Koninklijke Marechaussee heeft samen met Willem Woelders, plaatsvervangend politiechef en hoofd Operatiën Politie Landelijke Eenheid, een convenant ondertekend voor de doorontwikkeling van opleiding, training en inzet van (speur)honden.

Het oude convenant tussen beide organisaties dateerde nog uit 2008. Het vernieuwde convenant draagt bij aan een betere en kwalitatieve samenwerking tussen de KMar en de Nationale Politie. Daarnaast is de KMar begonnen haar trainerscapaciteit uit te breiden en werkt zij nauw samen met de Nationale Politie in een pilot om een nieuwe wijze van opleiden en certificeren te ontwikkelen. Ook neemt de KMar met politie, Defensie, Douane en Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) deel aan het rijksbrede overleg Honden om meer eenheid en samenwerking te bewerkstelligen op het gebied van verwerving, training/opleiding en dierenwelzijn.

De KMar beschikt over 14 combinaties ‘migratiecontrolehond’ en 16 combinaties ‘speurhond explosieven’. De combinaties van begeleider en hond zijn ondergebracht binnen K9 KMar. Hun aantal wordt naar verwachting nog verder uitgebreid. Dit komt onder andere doordat er binnen de operatie grote behoefte is aan de discipline ‘migratiecontrolehonden’ en door het voornemen om in de toekomst ook de luchthavens Eindhoven Airport en Rotterdam The Hague Airport structureel te ondersteunen met combinaties ‘speurhond explosieven’.

Lancering onlineplatform KNAK voor mentale gezondheid

Eerder deze maand is het onlineplatform KNAK gelanceerd om mentale gezondheid bespreekbaar te maken onder defensiecollega’s. KMar-collega adjudant Renaldo Ishaak en korporaal van de mariniers Robin Imthorn zijn de initiatiefnemers. Geïnspireerd door eigen ervaringen willen ze graag het taboe rond mentale gezondheid doorbreken binnen Defensie en militairen een hart onder de riem steken die door heftige gebeurtenissen thuis of in het werk met psychische klachten kampen.

“Schaam je niet. Kom met je verhaal naar buiten”, luidt hun oproep. Schaamte over geestelijke gezondheidsproblemen leidt vaak tot nog meer problemen, zoals onbegrip, opbouw van schulden en gevoelens om uit het leven te stappen. Ishaak en Imthorn kampen beide met een Posttraumatische Stressstoornis (PTSS). Ishaak schreef ook een boek over zijn persoonlijke ervaringen, getiteld First Responder.

De kick-off van het nieuwe platform was te volgen via het Instagram-account @knakmoment. Dit gebeurde niet toevallig op Blue Monday, de somberste dag van het jaar. Op dat account worden videoclips van collega’s en hun thuisfront gedeeld. Defensie steunt @knakmoment door onder meer het logo en video’s beschikbaar te stellen. In één van de video’s noemt de Commandant der Strijdkrachten generaal Onno Eichelsheim mentale fitheid cruciaal. 

Onderzoek naar zorgbehoefte na Afghanistan (ISAF) of Mali (MINUSMA)

De Nederlandse Defensie Academie (NLDA) doet onderzoek naar zorgbehoeften van vrouwen en mannen die hebben gediend in Afghanistan (ISAF) en Mali (MINUSMA). Het doel van het onderzoek is het in kaart brengen van het welzijn en mogelijke zorgbehoeften voor, tijdens en na uitzending. Dit wordt ook voor mannen en vrouwen vergeleken. Dit onderzoek leidt, waar nodig, tot aanbevelingen voor de werkpraktijk.

Om een beter beeld te krijgen van de ervaringen (inclusief mogelijk stressvolle gebeurtenissen), hoe men hiermee omging, en de zorg- of welzijnsbehoeften worden in totaal zo’n 100 veteranen geïnterviewd (50 vrouwen, 50 mannen, actief en postactief). Wat betreft mannelijke veteranen wordt vooral gezocht naar mannen die een gevechts(onder)steunende functie hadden, om een goede vergelijking tussen vrouwen en mannen te kunnen maken.

Een interview duurt ongeveer 1,5 uur en wordt op een rustige locatie naar keuze afgenomen. Het is niet noodzakelijk om op dit moment een zorgbehoefte te hebben. Deelname aan dit onderzoek is op basis van vrijwilligheid, vertrouwelijkheid en anonimiteit. Voor aanmelden of vragen kunt zich wenden tot dr. Emiel Maliepaard, e.maliepaard.01@mindef.nl. De NLDA wil de interviews eind april afronden.