10

Dit artikel hoort bij: KMarMagazine 01

KMarKort

Terugblik op een maand Brexit

Sinds 1 januari van dit jaar maakt het Verenigd Koninkrijk (VK) geen deel meer uit van de Europese Unie. De uittreding heeft gevolgen voor VK-onderdanen en voor niet-EU-onderdanen die woonachtig zijn in het VK en de grens met Nederland (of het Schengengebied) willen passeren. Sinds 1 januari gelden aan de grens verschillende controlemogelijkheden waarbij al dan niet gestempeld dient te worden. Terugkijkend op de Brexit, verliep de overgang voor de KMar rustig. De gevreesde drukte aan de grenzen door uitgebreidere grenscontroles bleven uit.

Wel bleek dat niet alle reizigers vanuit het VK even goed op hoogte waren van de - voor derdelanders geldende - COVID-19 regels met betrekking tot reizen naar Nederland. Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, wordt namelijk alleen toegang gegeven tot Nederland als de reizigers uit het VK vallen onder de uitzonderingen van het EU-inreisverbod. Oftewel: Zij moeten een noodzakelijke reden hebben om Nederland binnen te reizen. Tot 25 januari werden 139 reizigers vanuit het VK teruggestuurd, omdat ze geen noodzakelijke reden hadden om in Nederland te zijn.

Inmiddels gelden vanaf 23 januari extra reisbeperkingen vanwege de Britse variant van het coronavirus. Vanaf die datum geldt een vliegverbod voor vliegtuigen met passagiers uit het VK en een aanmeerverbod voor veerboten met passagiers aan boord uit het VK. Ook gelden er strengere regels voor wie ons land mogen binnenkomen. Dit zorgt voor een afname van het aantal reizigers naar ons land. 

Over hoe het de afgelopen periode bij de KMar is verlopen, wilde demissionair staatssecretaris van Defensie Barbara Visser graag worden bijgepraat. Zij bracht afgelopen week een bezoek aan de collega’s van de brigade Grensbewaking op Schiphol om hun ervaringen te horen over de Brexit en de COVID-19-maatregelen. 

BSB ingezet voor rechtszaak Maximus

De Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten (BSB) van de Koninklijke Marechaussee heeft de lokale autoriteiten op Curaçao ondersteund rondom de rechtszaak Maximus (moord op politicus Helmin Wiels, 2013). De taak van de BSB was het beveiligen van het transport van gedetineerden in het Caribisch Gebied. Het Openbaar Ministerie op Curaçao diende hiervoor een verzoek voor bijstand in.

De afvaardiging van de BSB bestond voor deze bijzondere inzet uit ongeveer 25 personen, afkomstig uit de Beveiliging, het Arrestatie- en Ondersteuningsteam (AOT) en het Observatieteam. De brigade paste een integraal beveiligingsconcept toe, waarin het de verschillende specialisaties combineerde. De BSB werkte tijdens het uitvoeren van de taak ook samen met het Korps Politie Curaçao (KPC), de Kustwacht Caribisch Gebied, de KMar-brigade Caribisch Gebied en overige defensie-eenheden.

Zelfhulp & Kameradenhulp is vereenvoudigd

De Zelfhulp & Kameradenhulp (ZHKH) is eenvoudiger en efficiënter gemaakt. ZHKH is de militaire variant op EHBO. De aangepaste versie wordt vanaf nu uitgerold, en verbetert de kwaliteit van de zorg. Zo is het aantal handelingen teruggebracht van 27 naar 17. Hierdoor is het makkelijker te onthouden.

De belangrijkste aanpassing is echter de overstap naar een nieuw protocol. In plaats van het oude ‘C-ABCDE-protocol’ geldt nu MARCH: Massive bleeding, Airway, Respiration, Circulation en Hypothermia prevention. Het nieuwe MARCH-protocol sluit beter aan bij de internationale richtlijnen van de NAVO en de Verenigde Naties. In de vernieuwde ZHKH is ook reanimatie opgenomen. 

Iedere militair moet zich de komende jaren de nieuwe versie met het MARCH-protocol eigen maken. Zij worden hierover ingelicht via de eenheid. Op de intranetsite van het Defensie Gezondheidszorg Opleidings- en Trainingscentrum (DGOTC) kunt u meer lezen over de nieuwe ZHKH. 

Messerschmidt nieuwe PCKMar

Generaal-majoor Marty Messerschmidt is de nieuwe plaatsvervangend Commandant Koninklijke Marechaussee. Hij heeft generaal-majoor Vincent Egbers opgevolgd, die zich gaat voorbereiden op zijn nieuwe functie als decaan van de Top Defensie Vorming. De TDV bereidt militairen en burgers voor op het functioneren op strategisch (top)niveau binnen een interdepartementale context.

Messerschmidt voltooide in 1987 zijn opleiding aan de Koninklijke Militaire Academie. Daarna vervulde hij vele commando- en staffuncties bij de Marechaussee. De afgelopen jaren was Messerschmidt onder meer commandant dienst Vreemdelingenzaken bij het district Schiphol, programmanager Vernieuwing Grensmanagement, commandant district West en directeur Operaties. Voor de missie ISAF ging hij op uitzending naar Afghanistan. Daar adviseerde hij de hoogste NAVO-commandant over de opbouw en ontwikkeling van de Afghaanse politie. Sinds september was Messerschmidt Chef Staf bij de Koninklijke Marechaussee. 

Jubileum COG in 2025

In mei 2020 stonden een symposium en een reünie gepland ter ere van het 25-jarige jubileum van de Collegiale Ondersteuningsgroep (COG) van de Koninklijke Marechaussee. Vanwege COVID-19 werden deze festiviteiten doorgeschoven naar mei 2021. Onlangs is besloten dat ook de uitgestelde bijeenkomst niet kan doorgaan en in 2025 stil zal worden gestaan bij het 30-jarig bestaan van de COG.

De Collegiale Ondersteuningsgroep bestaat uit een groep van zo’n 40 onderofficieren die opgeleid zijn om collega’s te ondersteunen die bij heftige incidenten betrokken zijn geweest. Een COG’er helpt bij de verwerking van ingrijpende gebeurtenissen. Jaarlijks wordt de COG zo’n 250 keer ingezet.