07

Dit artikel hoort bij: de Vliegende Hollander 01-02 | 2019

‘ABC-tje’

x
Foto boven: korporaal Jasper Verolme

Met academisch brevet naar Management Development

Je bent kapitein en je hebt belangstelling om in de toekomst door te groeien naar het Management Development (MD), de hogere leidinggevende rangen. Dat gebeurde tot eind vorig jaar met name via de Hogere Defensie Vorming of - voor academische brevetten - via 3 commissies. Sinds dit jaar zijn die laatste verenigd in de Commissie Academische Brevettering CLSK, kortweg de ABC-Commissie. Die bekijkt of iemand met een academische opleiding en met specifieke MD-kwaliteiten in aanmerking komt voor een academisch brevet en kan worden voorgedragen voor het MD-traject.

Een veranderende wereld vraagt ook om een ander Defensie en een ander Commando Luchtstrijdkrachten. Meer divers dan het nu is. Met precies die diversiteit in gedachte, is er een verandering in gang gezet naar het MD-traject. “Daarover werd vroeger grofweg gezegd: je hebt mannen en vrouwen, maar daarmee ben je er natuurlijk niet”, zegt overste Ingrid Hiestand-Schatorie, ketenregisseur ondersteunende personele vakken en MD. “Alle mensen zijn anders en hebben hun eigen kwaliteiten. Zij kijken verschillend naar zaken vanwege hun kennisachtergrond, hun persoonlijkheid en interesses. Mensen kunnen zich verder ontwikkelen richting MD via de Hogere Defensie Vorming (HDV, red.), maar je kunt je ook verder ontwikkelen via een academische opleiding. Dat kon altijd al wel en dat kon ook leiden tot een speld, maar die betekende destijds niet dat je daarmee meteen in het MD zat.”

Via het intranetportaal CLSK komt u via ‘Snel naar...’ in de middenkolom bij ‘Management Development Officieren’ op bovenstaand menu waar alle benodigde info is te vinden.

Diploma, titel en brevet

En dat is volgens de ketenregisseur jammer, want waarom zou je academisch gevormde collega’s niet ook tot het MD-traject kunnen begeleiden? Mits ze zich ook kwalificeren op andere MD-kwaliteiten natuurlijk. Want ‘iedereen’ kan een academische opleiding doen, maar je komt pas in aanmerking voor het brevet als de studierichting een meerwaarde voor de organisatie heeft, als je een dossier hebt opgebouwd en als je de competenties hebt ontwikkeld zoals die ook gelden voor HDV’ers. “Als blijkt dat je MD-kwaliteiten achter blijven, kun je dus wel de studie doen en het diploma en de titel behalen, maar volgt er geen brevet.”

‘Academische gevormde collega’s ook naar MD begeleiden’

Maar niet iedere academische studie geeft de mogelijkheid om toe te treden tot het MD, niet iedereen is ervoor geschikt en dossiers zijn er ook niet zomaar. Daaraan zit een bouwproces vast. Onder voorzitterschap van luitenant-generaal Emile van Duren is de ABC-commissie ontstaan. Die heeft de taak kandidaten te begeleiden en te adviseren, de academische vaardigheden te waarderen en voor te dragen voor een academisch brevet aan C-LSK. Daarnaast bekijkt het Comité Functietoewijzing, beter bekend als COFT, of de betreffende kandidaat “MD-waardig” is. Het COFT selecteert wie er doorstroomt naar het MD-traject.

Wellicht toekomstige MD’ers, maar nu nog op de KMA. Foto: Rob Gieling

Er zijn 4 academische brevetten:

Hogere Technisch-wetenschappelijke Bekwaamheid (HTB)

Hogere Sociaalwetenschappelijke Bekwaamheid (HSB)

Hogere Bedrijfswetenschappelijke Bekwaamheid (HBB)

Hogere Krijgswetenschappelijke Bekwaamheid (HKB)

In de ABC-commissie wordt ieder brevet vertegenwoordigd door 1 van de generaals uit dat vakgebied. Achtereenvolgens zijn dat commodores ir. Marcel Lambrichs, Max Droste, drs. Maurice Huijs en prof. dr. Frans Osinga. Naast de voorzitter bestaat de commissie verder uit het Bureau MD van Staf CLSK.

1 richting in MD

Samen met de HDV zijn er daarmee 5 wegen die naar het MD leiden. “Mits je aan alle andere selectievoorwaarden voldoet. En let wel,” tekent Hiestand-Schatorie aan, “als je naar de HDV gaat, ben je nog géén MD’er. De studie moet eerst worden afgerond. Meestal slaagt iedereen, maar stel dat dat onverhoopt niet lukt, dan volgt er geen speld.”

‘We bekijken academische studies per geval, want de ene is de andere niet’

“We richten ons voor de academische studies op pre-MD’ers, kapiteins. Er zit geen leeftijd aan gebonden, maar we kijken uiteraard wel naar het rendement voor de organisatie. Dat doen we per geval, want de ene studie is de andere niet. Er wordt door de ABC-Commissie ook zorgvuldig gekeken of een studie relevant is voor de organisatie. En je kunt maar in 1 richting worden gebrevetteerd. Stel dat je meerdere academische studies hebt afgerond (of je wilt een andere studie gaan volgen), dan beoordeelt de ABC-Commissie de toegevoegde waarde daarvan voor de organisatie en bepaalt welk brevet eraan wordt toegekend. Ook als je al een HDV-brevet hebt, kun je geen academisch brevet meer ontvangen. Je mag uiteraard wel studeren, maar dan niet binnen het ABC-traject. Je ontvangt dus maar 1 brevet, want dubbel brevetteren leidt tot een devaluatie van alle brevetten.”

‘Iedereen’ kan een academische opleiding doen, maar je komt alleen aanmerking voor het brevet als de studierichting een meerwaarde voor de organisatie heeft, en als je aan bepaalde voorwaarden voldoet. Foto: Hans Roggen

Groot effect

Voor CLSK-techneuten is het HTB-traject een logische stap qua ontwikkeling richting het MD. Binnen dit traject kan de kandidaat volledig worden vrijgemaakt om zijn ingenieurstitel te halen aan verschillende topuniversiteiten in Nederland of in het buitenland. Het CLSK biedt hierin een vrij unieke mogelijkheid voor haar personeel. Na succesvol afstuderen moet de kandidaat als finale ‘proeve van bekwaamheid’ een stageopdracht uitvoeren. Daarin wordt de opgedane academische kennis toegepast op de werkplek met als doel concrete en aantoonbare verbeteringen te realiseren voor het CLSK. Een recentelijk met succes afgeronde opdracht is het onderzoek naar de doelmatigheid van de 50-uurs onderhoudsinspectie van de F-16 door majoor ir. Ronald van der Bij. De fysieke controle van de 320 boutjes die ‘leading edge flaps’ aan de vleugel bevestigen, hadden volgens verschillende monteurs zelden tot nooit een bevinding tot gevolg. Ook was de inspectie erg arbeidsintensief en moesten eraan voorafgaand de weapon pylons (en wat daar eventueel aanhangt) van de vleugel worden verwijderd. Door deze HTB-stageopdracht vindt de inspectie nu niet meer om de 50, maar om de 300 vlieguren plaats, en is de gemiddelde ‘down time’ van de preventieve onderhoudsinspecties na 50, 100 en 150 vlieguren per inspectie gereduceerd met gemiddeld 55%. Conclusie: de impact van het betreffende onderhoud op de operationele inzetbaarheid is aanzienlijk verminderd en de benodigde hoeveelheid sleuteluren is CLSK-breed met bijna 800 uur per jaar verminderd.

‘Wellicht komen collega’s met een ‘oude’ academische speld alsnog voor het MD in aanmerking’

Behoefte

Het huidige aantal HDV-opleidingsplaatsen voor de luchtmacht is 12 per jaar: grofweg op de Nederlandse Defensie Academie en 3 in het buitenland. “Met de ABC willen we net zoveel MD’ers aanmaken als via de HDV, dus ook 12. Daarmee krijg je een groter en meer divers samengesteld MD-bestand. We kijken nu ook of er collega’s zijn met een ‘oude’ academische speld die niet ‘verzilverd’ is voor MD. Misschien komen ze daarvoor alsnog in aanmerking, mits ze voldoen aan de selectiecriteria.”

“Je hebt voor de toekomst absoluut een meer divers samengesteld personeelsbestand nodig, met ‘andere’ leiders, bijvoorbeeld introvert of extravert en met kennis en expertise die op verschillende plaatsen zijn opgedaan. Juist de verschillen maken ons sterker. We worden in de wereld met andere zaken geconfronteerd”, besluit Hiestand-Schatorie. “Ik verwacht dat we de diversiteit op deze manier steeds beter invullen.”

Meer lezen over dit onderwerp? Kijk dan op intranet op de pagina ‘MD voor officieren’.

Voor onderofficieren bestaat ook een MD-beleid (zie afbeelding hierboven), dat is eveneens belegd bij APPK Keten Ost/MD en wel bij hoofd bureau MD-onderofficieren. Voor meer informatie over het MD-beleid voor burgers kan contact worden opgenomen met Bureau MD DPOD, of intern CLSK met bureau Loopbaanbegeleiding burgers (APPK, Keten Ost/MD). In toekomstige uitgaven van de Vliegende Hollander leest u hierover meer.

Tekst: Arno Marchand