08

Dit artikel hoort bij: KMarMagazine 04

Achter de schermen

…bij het bureau Communicatie- en Informatiesystemen Operaties (CIS OPS)

‘Without communications, all I can control is my desk’, ofwel ‘Zonder communicatiemiddelen, heb ik alleen controle over mijn bureau’. De Amerikaanse luchtmachtgeneraal Thomas Sarsfield Power omschreef in 1959 op een eenvoudige, maar zeer treffende wijze nut en noodzaak van militaire communicatie- en informatiesystemen (CIS). Zonder CIS was hij als commandant tijdens de uitvoering van zijn operaties immers ‘doof’ en ‘blind’ geweest. Ook de Koninklijke Marechaussee is tijdens het uitvoeren van haar taken afhankelijk van goedwerkende CIS. Achter de schermen wordt er daarom dagelijks hard gewerkt door het bureau CIS OPS om leidinggevenden en operationele collega’s, waar ook ter wereld, via verbindingen van het gewenste beeld en geluid te voorzien.

Het bureau CIS OPS valt organisatorisch onder de sectie IV&CIS van de afdeling Support van het Landelijk Tactisch Commando. Aan het hoofd van het bureau staat majoor Morvan Dreischor. Hij geeft leiding aan bijna 30 collega’s, die verdeeld zijn over de Staf CIS OPS en de 2 sub-bureaus C2Ost (Command & Control Ondersteuning) en SVM (Sensing, Verbindingen en Meldkamerdomein). Dreischor is verantwoordelijk voor de planning, inzet en het eerstelijnsbeheer van KMar-gerelateerde CIS, zoals C2000, militaire communicatiemiddelen, satellietcommunicatie en crypto. C2Ost en SVM vervullen een meer uitvoerende taak. Zo levert C2Ost technische ondersteuning voor CIS en beschikt SVM bijvoorbeeld over een arsenaal aan sensoren, die het kan inzetten om de operatie te ondersteunen.

Meer weten over CIS OPS? Scroll naar beneden.

Tekst: Robert den Hartog | Foto’s: Herman Zonderland

Planning en inzet

Het bureau CIS OPS plant, met uitzondering van spoedklussen, het grootste deel van haar inzetten op basis van een jaarplanning. Voor het ondersteunen van de dagelijkse operatie zijn vaste afspraken gemaakt met de gebruikers. Daarnaast vervult CIS OPS bij buitenlandse missies, grote oefeningen of evenementen, zoals Prinsjesdag en Veteranendag een belangrijke rol. Dreischor: “Aan de Future Operations-tafel analyseren we met belangrijke spelers de planning en inzet van CIS. Een commandant heeft één doel voor ogen en gaat soms voorbij aan de beperkingen en regelgeving gekoppeld aan de inzet van CIS. Waar vindt een inzet plaats en met wie moet er worden gecommuniceerd? Bij een oefening in Duitsland mag er bijvoorbeeld niet met C2000-middelen worden gewerkt, maar wat is er dan wel nodig? Binnen het geldende beleid brengen we een advies uit en vertalen dat naar een Standard Operation Procedure. Daarin staat onder andere omschreven wat er nodig is aan CIS en hoe ermee moet worden gewerkt.”

Sensing, Verbindingen en Meldkamerdomein

Het bureau Sensing, Verbindingen en Meldkamerdomein (SVM) ondersteunt een commandant onder andere met technische middelen om zo de situational awareness en informatiepositie te vergroten. Hoofd bureau SVM, kapitein Edwin Hoogesteger: “We leveren infrarood, akoestische en seismologische sensoren om een gebied of object te bewaken en te beveiligen. We maken de cameraopstellingen en zorgen voor de verbindingen, zodat beelden kunnen worden gedeeld met de juiste partijen.” Recent leverde SVM zo een bijdrage aan de bewaking van het haventerrein in Vlissingen, dat was omgedoopt tot militair terrein. De Verenigde Staten gebruikten het terrein als transitlocatie om hun materieel richting Oost-Europa te verplaatsen. “We stellen ook verbindings- en communicatieschema’s op, zodat commandanten en operationele collega’s met de CIS, waarover ze beschikken altijd en overal op een veilige manier in verbinding staan met elkaar.”

Command & Control Ondersteuning (C2Ost)

De technische ondersteuning voor CIS is belegd bij C2Ost. Het bureau verzorgt onder andere in opdracht van CKMar het beheer van alle C2000-portofoons die binnen Defensie in gebruik zijn. Eerste luitenant Marcel Lassing, plaatsvervangend hoofd bureau C2Ost: “Updates in software, firmware en gespreksgroepen: het betreft de inhoud van de portofoon, die bij de dagelijkse communicatie wordt gebruikt. Ook doen wij de eerstelijnsbeoordelingen van verstoringen die optreden, maar wij maken de portofoons niet open om ze te repareren.” Daarnaast is C2Ost verantwoordelijk voor het (gegevens)beheer en de instandhouding van de ICT binnen het Operatiecentrum (OPSCENT). “We gaan niet over de inhoud van applicaties, maar zorgen er wel voor dat ze informatie op de juiste manier op hun beeldschermen gepresenteerd krijgen. Ook zorgen we er voor dat alle OPSCENT-collega’s een goed werkend telefoonsysteem hebben, zodat ze de operationele collega goed kunnen ondersteunen.”

Toekomst

Om informatiegestuurd te kunnen optreden is het volgens Dreischor belangrijk dat je als KMar je ICT op orde hebt. Hij legt uit: “Als je over goede intell wil beschikken, ben je als organisatie in eerste instantie afhankelijk van de informatie die door collega’s op straat of met behulp van sensoren is ingewonnen. Deze informatie dient via de juiste kanalen te worden ontsloten, zodat analisten er intell van kunnen maken.” Voor wat betreft het delen van informatie die door sensoren, zoals camera’s van SVM, wordt ingewonnen, ziet Dreischor een verbeterpunt. “We beschikken nog niet over een centraal platform waarop sensordata samenkomen en beschikbaar kunnen worden gesteld. Lokaal doen we dat wel, maar als je een platform hebt, waarop je alle beelden plaats en tijd onafhankelijk kunt delen, zodat ze centraal bekeken en geanalyseerd kunnen worden zou dat ons informatiegestuurd optreden behalve efficiënter en effectiever ook nog krachtiger maken.”

Bent u geïnteresseerd in een functie bij CIS OPS stuur dan een e-mail naar: KMar.LTC.CISOPS@mindef.nl