04

Dit artikel hoort bij: KMarMagazine 04

In 7 stappen naar de medewerker van de toekomst

‘We werken bewust toe naar onze Future Work Force’

Frank Peters is senior stafadviseur Strategische Personeelsplanning.

De Koninklijke Marechaussee is in het spoor Mens van het programma KMar Future Proof druk bezig met de organisatie van de toekomst en haar medewerkers. Hoe ziet de organisatie er over 5 jaar uit? En wat voor medewerkers hebben we dan nodig? De afdeling Human Resources probeert met het programma Strategische Personeelsplanning (SPP) zo goed mogelijk in te spelen op alle veranderingen. “We werken bewust toe naar onze Future Work Force.”

Eén ding is zeker: de Marechaussee is voortdurend in ontwikkeling. Er komen taken bij en technologie gaat ons op allerlei manieren ondersteunen. Het werk wordt steeds specialistischer en complexer. “Dat wil je als organisatie niet zomaar op je af laten komen”, benadrukt senior stafadviseur Strategische Personeelsplanning Frank Peters. “Je wilt daar richting aan geven en bewust op sturen qua personeel.”

Er komen taken bij en technologie gaat ons op allerlei manieren ondersteunen.

Centrale vragen zijn: wat voor mensen hebben we nodig? Hoe scholen we mensen om? Hoe passen we onze werving aan? Peters: “Om dat structureel in goede banen te leiden zijn we vorig jaar begonnen met Strategische Personeelsplanning, een proces dat in meerdere grote organisaties wordt gebruikt.” 

Coaching

SPP bestaat uit 7 stappen. Peters: “Het is een proces waarbij we kijken hoe de organisatie erover 5 tot 10 jaar uitziet en vervolgens per vakgebied bepalen wat voor soort medewerkers we nodig hebben om alle taken in de toekomst te kunnen uitvoeren. Vervolgens vergelijken we de medewerkers van nu met die van de toekomst en maken we een plan om dat verschil te overbruggen.”

De afdelingen brengen het plan zelf ten uitvoer, Human Resources ondersteunt hen hierbij. Peters: “We vragen leidinggevenden hoe afdelingen nu functioneren en wat voor veranderingen er nodig zijn op het gebied van personeel, zowel qua hard skills als soft skills. Daarna gaan we deze visie concretiseren - bijvoorbeeld in de vorm van coaching, training of werving - om toe te werken naar de gewenste medewerker van de toekomst.”

Wat voor mensen hebben we nodig? Hoe scholen we mensen om?

Kick-off

In september 2021 vond de kick-off van SPP plaats. Inmiddels lopen er SPP-trajecten bij Human Resources, Intelligence, Facilitair Logistiek Management en Informatievoorziening en Cyber. De ambitie is dat over 5 jaar alle vakgebieden aan de beurt zijn geweest.

Inmiddels lopen er SPP-trajecten bij Human Resources, Intelligence, Facilitair Logistiek Management en Informatievoorziening (IV) en Cyber.

Bijstellen

Omdat SPP een cyclisch proces is, begint het na afronding van voren af aan. Dus opnieuw enkele jaren vooruit kijken en opnieuw bepalen of het personeelsbestand van dat moment voldoet aan de eisen van de toekomst. Peters: “Vooral de eerste keer is SPP een uitdagend proces, ook voor ons, omdat we nog geen referentiekader hebben. De keren daarna zal het een stuk sneller gaan, want dan is het steeds een kwestie van bijstellen. Zo blijven we aan de voorkant van het proces en kunnen we naderende veranderingen zo bewust mogelijk toepassen op het personeelsbestand van de toekomst.” 

Vragen over SPP? Mail naar STCKMar.SPP@mindef.nl.

Ons personeel moet in de toekomst nog meer digitaal vaardig zijn (archieffoto).

Luitenant-kolonel Sander Kaffa, coördinerend stafadviseur en begeleider van het SPP-traject binnen het cluster Facilitair en Logistiek Management (FLM).

“We zijn ongeveer een half jaar geleden begonnen met SPP binnen het cluster Facilitair en Logistiek Management. Dit zijn collega’s die werkzaam zijn binnen het FLM-vakgebied op het Landelijk Tactisch Commando, het Opleidings-, Trainings- en Kenniscentrum KMar en Staf CKMar. We hebben inmiddels een aantal belangrijke inzichten in kaart gebracht op het gebied van personeel, zowel kwalitatief als kwantitatief.

Zo moet ons personeel, zowel op de brigades als op de staven, in de toekomst nog meer digitaal vaardig zijn, vanwege alle materieellogistieke en facilitaire processen die zich steeds meer afspelen in digitale bedrijfsvoeringsystemen als SAP S/4Hana.

Daarnaast krijgen we, door de huidige instroom van personeel, op korte termijn met grote tekorten in de onderofficiersrangen te maken. Door deze ontwikkeling in SPP waar te nemen zie je nu al initiatieven ontstaan om een specialistische onderofficierenopleiding op te zetten voor ons vakgebied. Daarnaast willen we naar nieuwe oplossingen kijken, wellicht ‘adaptief’. Dat betekent dat we willen kijken of sommige functies, soms tijdelijk, ingevuld kunnen worden door burgers, reservisten of inhuur.

Een ander onderwerp dat naar voren is gekomen, is de inrichting van ons vakgebied. Zo gaan wij niet zelf over onze mensen. Zij vallen onder de Personeel- en Organisatielijn van de brigades. De vraag is: is dit handig of kan het wellicht anders?

We hebben de fase van het in kaart brengen van de verschillende thema’s inmiddels afgerond en gaan nu kijken naar mogelijke oplossingen. Dankzij het SPP-proces ligt er nu een doorkijk op tafel voor de gehele vakgroep, waardoor we duidelijker in beeld hebben wat de behoeftes voor de toekomst zijn.

Bovendien krijgen we bij dit proces ondersteuning van Personeel en Organisatie. Daardoor is deze blik op de toekomst van onze vakgroep niet alleen bekend bij onze eigen mensen, maar ervaren wij meer draagvlak voor onze behoeftes binnen de organisatie als geheel. Dat is positief.”

Het programma Fit & Vitaal geeft inzicht in de fysieke en mentale fitheid van zowel de eenheid als het individu. (archieffoto)

SPP is slechts één van de ontwikkelingen in het spoor Mens van KMar Future Proof. Enkele andere belangrijke zaken die spelen binnen het HR-domein zijn de volgende:

  • De ontwikkeling van strategisch talentmanagement;
  • Verhogen van de diversiteit & inclusie, waarbij de KMar sinds dit jaar streefcijfers hanteert in de werving door Dienstencentrum Personeelslogistiek (DCPL), om te komen tot een diverser samengesteld personeelsbestand;
  • De aanpassing van het loopbaanbeleid, waardoor de flexibiliteit toeneemt voor het beter mogelijk maken van maatwerk;
  • De start van het programma Fit & Vitaal, dat inzicht geeft in de fysieke en mentale fitheid van zowel de eenheid als het individu.

Tekst: kapitein Henny de Boer | Foto’s: Mediacentrum Defensie