02

Dit artikel hoort bij: KMarMagazine 07

Onderzoek ondersteunt operatiën

Samenwerking NLDA en Koninklijke Marechaussee

Brigadegeneraal Jos Pieters staat aan het hoofd van de Directie Kennis, Strategie en Innovatie (DKSI) van de KMar, het knooppunt waar wordt nagedacht over de toekomstige koers van de Marechaussee.

De Nederlandse Defensie Academie (NLDA) en de Koninklijke Marechaussee (KMar) slaan de handen ineen. Onderwijs en onderzoek versterken de huidige operatiën en maken de KMar ‘futureproof’.

Hoe is de samenwerking ontstaan?

Brigadegeneraal Jos Pieters steekt van wal: “Kenmerkend voor de KMar is dat we nationaal en internationaal op verschillende vlakken operationeel zijn. Op elk moment, binnen het koninkrijk en daarbuiten. Zo hebben we onze grenspolitietaak, maar leveren we ook bijstand aan de politie tijdens de rellen rondom de coronamaatregelen. We treden informatiegestuurd (IGO) op en beschikken over steeds meer data. Ook groeit de internationale samenwerking.” Kortom, de operatiën zijn continu in beweging. “Aan de ene kant moeten we meebewegen met ontwikkelingen, aan de andere kant moeten we ze zien aankomen: anders overkomt het je.”

Inzet Bijstandseenheid ter ondersteuning van de politie bij de avondklokrellen. (Archieffoto: sergeant-1 Mike de Graaf). Foto rechts: Grensbewaking op Schiphol (Archieffoto: sergeant-majoor Hille Hillinga).

Juist daar is de wetenschap onmisbaar. Sinds 2020 kent de Faculteit Militaire Wetenschappen binnen de NLDA daarom een leerstoel Militaire Politie Operaties, waar wetenschappers onafhankelijk onderzoek doen naar alle facetten van het werk van de KMar.

NLDA?

De Nederlandse Defensie Academie is het militair wetenschappelijk kennis- en onderzoeksinstituut van Defensie. Binnen de Faculteit Militaire Wetenschappen (FMW) wordt onafhankelijk onderzoek gedaan naar verschillende terreinen van militair optreden. Sinds 2020 kent het FMW een nieuwe leerstoel: Militaire Politie Operaties.

Prof. dr. Monica den Boer is hoogleraar Militaire Politie Operaties aan de Nederlandse Defensie Academie (NLDA). Zij en haar sectie werpen een academische blik op alle thema’s die binnen de Marechaussee (gaan) spelen. Van grensmanagement tot informatiegestuurd optreden.

Wat kunnen onderzoekers voor de KMar betekenen?

DKSI en de sectie van Monica Den Boer zitten regelmatig met elkaar om de tafel. “We horen of signaleren wat er speelt op strategisch niveau of op de werkvloer. Als zich een dilemma voordoet, kunnen wij het vraagstuk vanuit wetenschappelijk oogpunt bekijken. Daarna inventariseren we de scenario’s en bieden desgewenst advies”, aldus Den Boer.

Hier betreft het vraagstukken in het heden. Maar onderzoek kan ook dienen als kompas. ”Grote thema’s die overkoepelend zijn of mogelijk in de toekomst gaan spelen”, zegt Pieters. “Daarbij vragen we aan de wetenschap te kijken hoe we daar in de toekomst in de operatiën op kunnen acteren.” Den Boer benadrukt wel dat de academici hier een louter adviserende rol spelen. “We zijn geen dominees, wij schrijven niets voor.”

De Gewapende Beveiliging Burgerluchtvaart (GBB) op Schiphol (Foto: sergeant-1 Mike de Graaf).

Wat voor onderwerpen betreft het?  

Pieters noemt een aantal voorbeelden in het nationale domein. “Bijvoorbeeld de ontwikkelingen rondom automatische grenspassages met behulp van biometrie op luchthaven Schiphol. Hoe gaan we daarmee om? Beschikbaarheid van kennis en techniek, digitalisering, sociale innovatie en veranderingen in ons werk zorgen nu en in de toekomst voor vraagstukken.”

Brigadegeneraal Pieters: “Hoe gaan we om met ontwikkelingen rondom automatische grenspassages met behulp van biometrie op luchthaven Schiphol?” (Foto: Schiphol)

Ook diversiteit is binnen de Marechaussee een thema. “Wat is de norm, hoe pakken andere organisaties dit aan en wat kunnen we doen om de KMar diverser te maken?” Op internationaal vlak benoemt hij de grensbewaking van Frontex: “Hoe maak je keuzes aan de grens?” Onderwerpen te over, erkent een enthousiaste Den Boer. “Aan ons om in gezamenlijkheid te prioriteren wat we nu onderzoeken. Dat is continu wikken en wegen.”

Archiefbeeld uit Griekenland tijdens de KMar-inzet voor het Europees Grens- en kustwachtagentschap Frontex. Foto: sergeant-majoor Eva Klijn.

Het opbouwen van kennis is belangrijk, maar het verankeren van informatie is evengoed cruciaal, vervolgt Pieters. “Defensie vecht, vliegt of vaart, maar bij de Marechaussee staat de inzet van de mens centraal. Die heeft de informatiepositie en bouwt in de loop der jaren veel kennis op.” Die goedgevulde rugzak is van onschatbare waarde: het is ervaring waar de hele organisatie iets aan kan hebben. Daarom is het belangrijk dat dit wordt vastgelegd, bijvoorbeeld in een handboek, zegt Den Boer. “Zo maken we deze deskundigheid toegankelijk om te verspreiden binnen de organisatie.”

In hoeverre heeft de NLDA-leerstoel gevolgen voor de opleiding van KMar-personeel?

Den Boer: “Een eigen leerstoel biedt kans de kennis bij de toekomstig officier uit te bouwen en die goed voor te bereiden op diens loopbaan. De cadetten op de Koninklijke Militaire Academie zijn een tikkeltje ‘verweesd’ geraakt: In de krijgswetenschappen zit nog geen blauwe leerlijn. Deze gaan we versterken, overigens met en voor de volledige krijgsmacht. Daar passen wij het curriculum op aan. Ook bieden wij plekken voor promovendi die onderzoek doen in of rondom de Koninklijke Marechaussee.”

Den Boer: “In de krijgswetenschappen zit nog geen blauwe leerlijn. Deze gaan we versterken.” (Archieffoto’s: Hans Roggen)

Blijven leren en blijven ontdekken, dus. Levenslang leren bij officieren is ook een van de thema’s van de sectie Militaire Politie Operaties, zegt Den Boer. “Hoe zorgen we ervoor dat ons personeel nieuwsgierig blijft naar nieuwe kennis, dit vergaart en daarmee de organisatie weer versterkt?”

De samenwerking is pril, maar solide. Hoe ziet de toekomst eruit?

Pieters: “Als we de wetenschap naar de praktijk kunnen brengen: van het ‘academische’ naar wat de organisatie er mee kan. Vervolgens maken we de vertaalslag wat deze kennis in het optreden betekent voor de individuele collega. Dat is onze stip op de horizon. Als we dat goed doen blijven we toekomstbestendig en investeren we optimaal in onze organisatie en in onze mensen.”

Tekst: kapitein Saminna van den Bulk | Foto’s: sergeant-majoor Gerben van Es en archief Mediacentrum Defensie