01

Dit artikel hoort bij: KMarMagazine 05

Reorganisatie LTC nadert belangrijke mijlpaal

Tekst Robert den Hartog
Foto Evert-Jan Daniels en sergeant-1 Eva Klijn en Herman Zonderland

6 vragen over de stand van zaken

Het Landelijk Tactisch Commando stuurt vanaf 1 januari 2017 alle operationele activiteiten aan op basis van informatie. Die verandering heeft gevolgen voor de organisatiestructuur, werkwijze en functies. Kolonel Menno Kersbergen geeft in zijn rol van plaatsvervangend commandant LTC een toelichting op wat hij een van de grootste reorganisaties in het bestaan van de Koninklijke Marechaussee noemt.

Kolonel Menno Kersbergen in zijn rol van plaatsvervangend commandant LTC: "Naar verwachting kunnen collega's aan het einde van dit jaar solliciteren."

Wat gaat er precies veranderen?

"Het LTC stuurt straks de operatie centraal aan. Dat doen we nu al, maar de nieuwe organisatie is hier beter voor ingericht. De districtlaag verdwijnt en de brigades vallen niet meer onder een districtscommandant. Ook bij Staf CKMar veranderen een aantal clusters. De brigades zelf vallen overigens niet onder deze reorganisatie. Door deze verandering worden de lijnen naar de teams in het land kort en kan de Marechaussee adequater en efficiënter optreden, daar waar ze nodig is. Er komt in Soesterberg een nieuwe tactische staf met een landelijk blikveld, een gewijzigde werkwijze gericht op goede planning en integratie, maar ook met nieuwe uitdagende functies. Zo zal er bijvoorbeeld meer aandacht en ruimte komen voor analysecapaciteit op het gebied van intelligence."

Op 1 januari 2017 moet de reorganisatie voltooid zijn. Hoe staat het ervoor?

"Het concept Voorlopig Reorganisatieplan (cVRP) is vrijwel gereed. Daarin staat hoe wij denken dat het LTC zal functioneren en welke eenheden nodig zijn om de organisatie goed te laten werken. Niet alleen op gebied van personeel, maar ook voor wat betreft materieel. In de bijlage bij dit plan valt te lezen hoe de organisatie er nu uitziet en hoe de nieuwe organisatie er uit zal komen te zien. Daarin is ook een besparing van ruim 120 functies voorzien. Centralisatie en goede IV-voorzieningen maken ook een deel van die besparing mogelijk."

Het LTC stuurt de operatie al centraal aan, maar de nieuwe organisatie is hier beter voor ingericht.

Wat moet er allemaal nog gebeuren?

"Het concept Voorlopig Reorganisatieplan wordt begin juni met de bonden besproken en na een positief advies van de Tijdelijke Reorganisatie MedezeggenschapsCommissie (TRMC), kan het plan worden voorgelegd aan Commandant Koninklijke Marechaussee. Uiteraard zijn de bonden en de TRMC het hele traject nauw betrokken. Zij denken mee en zijn kritisch ten aanzien van voorstellen die wij doen. We willen na goedkeuring van het cVRP op korte termijn 56 zogenoemde sleutelfunctionarissen aanwijzen die op cruciale posities in de nieuwe organisatie het voorbereidende werk alvast voor hun rekening nemen. Na 1 januari 2017 kunnen zij ook solliciteren op hun functie, met uitzondering van de Management Development-functies. Daarna is het streven om het reorganisatieplan in het vierde kwartaal 2016 definitief vastgesteld te hebben."

Wanneer is er duidelijkheid voor de collega's?

"Naar verwachting kunnen collega’s aan het einde van dit jaar solliciteren. Na 1 januari 2017 zal iedereen die onderdeel is van de reorganisatie duidelijkheid krijgen over zijn/haar functie. Er zullen ongetwijfeld collega's aanvankelijk teleurgesteld zijn. Het zal zeker zo zijn dat sommigen een andere werkplek en functie moeten vinden, met andere reistijden."

Bij wie kunnen collega’s terecht met vragen?

"Collega's mogen hun directe chef altijd benaderen als ze vragen hebben; wij zullen alles in het werk stellen om iedereen tijdig te informeren over de uitkomsten van de reorganisatie en wat iemand zal moeten ondernemen om een nieuwe functie te krijgen. Ik besef goed dat in deze fase mensen ongerust zijn. Duidelijkheid kan dat wegnemen en daarom is voortgang van de reorganisatie prio 1."

Welke uitdagingen ziet u nog?

"Op het gebied van infra zijn er nog wat uitdagingen die flexibiliteit van de collega's vraagt. Totdat de nieuwbouw op Camp New Amsterdam in 2020 is afgerond, zullen afdelingen moeten werken vanaf verschillende locaties. Informatiegestuurd optreden anno 2017 vraagt daarnaast vernieuwing op het gebied van IV-middelen ter ondersteuning van het personeel in de operatie: slimmer, sneller, beter. En dat proces verloopt nog niet zoals we hadden gehoopt. Ook daar liggen prioriteiten om na de reorganisatie als KMar operationeel succesvol te zijn."