Tekst Evert Brouwer
Foto Sergeant-majoor Cristian Schrik

‘Veteranen’ Vermeulen en Van Toor

Vele jaren ervaring in de medezeggenschap dragen ze met zich mee. Jan Vermeulen en Richard van Toor zetten zich al zo lang in voor het belang van de medewerkers, maar ook voor de organisatie van de Defensie Materieel Organisatie en voorgangers daarvan. “Het is tijd voor verandering”, vinden beiden. “De medezeggenschap bij de DMO schreeuwt om verdere modernisering.”

‘Participatie medewerkers vergroten.’

Van staatsecretaris Barbara Visser, secretaris-generaal van Defensie Gea van Craaijkamp tot Directeur DMO vice-admiraal Arie Jan de Waard; ze onderschrijven het grote belang van de medezeggenschap en ervaren het nut van een goede gesprekspartner. Dat heeft echter (nog) niet geleid tot een stroom aan nieuwe kandidaten voor de MC’s. Er zijn vrijwel nooit meer verkiezingen nodig om de commissies in te vullen, zoals in de begintijd van de beide leden van het Dagelijks Bestuur van de DMC.

Betrokkenheid

Dat klinkt vreemd nu er na jaren van bezuinigingen en krimp weer personeel bijkomt. “Ik kan me ook wel voorstellen dat je als jonge nieuwe collega niet meteen denkt aan medezeggenschap. Je bent dan met andere zaken bezig”, zegt voorzitter Defensieonderdeels Medezeggenschapscommissie (DMC) Jan Vermeulen.

“Dat geldt niet alleen voor de medezeggenschap maar zie je ook terug in de maatschappij. Daarom zullen we op andere manieren de betrokkenheid van deze groep moeten organiseren om participatie van de medewerkers te vergroten.”

Competenties

Ze vinden het belangrijk dat jonge DMO’ers meepraten over hún toekomst. “De Strategische Personeelsplanning gaat díé groep aan. Jonge DMO-medewerkers kunnen hierdoor zelf de regie in handen nemen”, vindt Richard. Dat SPP gaat zeker de komende jaren een prominente rol spelen in de organisatieontwikkeling van de DMO. “We hebben alle labs(brainstormsessies) van Deloitte bijgewoond en dan zie je goed hoe het proces gaat lopen”, zegt Richard. “Welke ontwikkelingen hebben invloed op de DMO en welke competenties heeft het personeel om daarin mee te gaan? Dat zijn essentiële vragen waarmee we ons moeten bezig houden. Dat vraagt om een eerlijk beeld naar de medewerkers en vooral transparantie van de directies. Ga het gesprek aan met je medewerkers, open en eerlijk. Daar zetten we dus op in.”

‘Strategische Personeelsplanning gaat juist de jonge DMO’ers aan.’

Druk

Volgens Van Toor speelt ook het middenmanagement een belangrijke rol. “De SG en onze directeur hebben een warm hart voor de medezeggenschap, maar dat is niet op alle niveaus het geval. Dat is overigens best begrijpelijk onder de huidige omstandigheden: de druk op het werk bij de DMO is enorm. Dan wil je als leidinggevende natuurlijk dat je medewerkers volledig inzetbaar zijn en niet een deel van hun tijd aan de MC besteden. Dat is wel de praktijk”, oordeelt Jan.

De beide bestuursleden van de DMC pleiten dan ook voor verdere modernisering van de medezeggenschap. En daarmee meer invloed op de processen en ontwikkelingen. “MC-werk is ook werk en kan zorgen voor een betere en efficiëntere bedrijfsvoering. Ik zie een beetje in de rol zoals de DMO-adjudant die invult”, schetst Jan “De MC moet een natuurlijke partner in de bedrijfsvoering zijn, een element in de sturing van de DMO.”

Vergoeding

Er mag dan ook best wat meer waardering voor de medezeggenschap komen, vinden de bestuursleden. “Het zou mooi zijn als een aantal medewerkers wordt vrijgemaakt voor de medezeggenschap. Daar mag best een vergoeding tegenover staan, die je moet loskoppelen van schaal of rang. Voor de goede orde: het moet natuurlijk geen verdienmodel worden en ook geen volledige baan. Anders verlies je het contact met de werkvloer”, vindt Jan. “Om jonge collega’s aan te trekken”, vult Richard aan, “zou je kunnen denken aan het toedelen van studiepunten. Je praat immers mee op het hoogste niveau. Ze ontwikkelingen daarmee talenten, vergroten hun netwerk en leren de organisatie goed kennen. Als DMC ben je in overleg met onder meer de DMO-raad, lid van het kernteam van het bedrijfsplan, de Risk & Safety Board en het Integriteitsoverleg. Dat zijn toch competenties op een Curriculum Vitae waarmee je voor de dag kunt komen.
 

Medezeggenschap bij Defensie

De medezeggenschap bij Defensie is vastgelegd in de ambtenarenwet, via het Besluit medezeggenschap Defensie 2008: https://wetten.overheid.nl/BWBR0010617/1999-08-27

Alle directies binnen de DMO kennen een medezeggenschapscommissie, die leden kunnen afvaardigen naar de DMC. Die overkoepelende commissie komt zo’n 10 keer per jaar bijeen en heeft direct overleg met de Directeur DMO. De DMC telt op dit moment 15 leden. De vertegenwoordigers komen uit stafdirecties, het JIVC, Projecten, Wapensystemen, Inkoop en de ketenlogistiek bedrijven.