04

Dit artikel hoort bij: KMarMagazine 11

De mooiste foto's van…

...de ontwikkelagenda

De Koninklijke Marechaussee heeft tijdens de Wapendag 2017 de nieuwe ontwikkelagenda gepresenteerd. De ontwikkelagenda is een kompas in dynamische tijden: het laat zien hoe de omgeving eruit ziet en waar de KMar mee te maken heeft. Daarnaast geeft hij richting om toekomstige uitdagingen aan te kunnen pakken en besluiten te nemen. Commandant Koninklijke Marechaussee luitenant-generaal Harry van den Brink gaf een toelichting. Hij zei: "De richting die we gekozen hebben met elkaar is de juiste geweest. We gaan dus zeker geen scherpe bochten maken, maar juist dat wat goed gaat verder ontwikkelen."

De huidige tijd vraagt om een Koninklijke Marechaussee die robuust en snel inzetbaar is. Dat is waarin de KMar de komende jaren verder investeert. De toegenomen vraag naar marechaussee-inzet zorgt dat de organisatie blijft groeien. Die groei helpt om de balans tussen taken en middelen te herstellen en te investeren in de kwaliteit van het werk en de mensen. De grenspolitietaak, bewaken en beveiligen, internationale en militaire politietaken blijven de 3 speerpunten. Daarnaast wordt dat wat goed gaat verder ontwikkelt, zoals informatiegestuurd optreden. In de ontwikkelagenda worden 5 prioriteiten genoemd die richting geven aan hoe de Marechaussee dat gaat doen.

Ontwikkelingen in de wereld

Instabiliteit aan de buitengrenzen van Europa, extremisme, geweld en terrorisme zijn van grote invloed op de (internationale) veiligheid. De Marechaussee werd uitgebreid met een Hoog Risico Beveiligingseskadron en ingezet in Griekenland met Border Security Teams. Daarnaast zorgt de positieve economische ontwikkeling voor meer reisbewegingen en neemt de economische migratie toe. Om te voldoen aan de groeiende vraag naar inzet van de Marechaussee heeft de KMar extra geld gekregen.

Megatrends

We volgen technologische ontwikkelingen, zogenoemde ‘megatrends’, nauwlettend en anticiperen hierop. We ontwikkelen naar een digitale operatie. Relevante fenomenen zijn bijvoorbeeld Big data, Seamless Flow en predictive profiling.

Ons 'zijn'

De Koninklijke Marechaussee is flexibel, daadkrachtig, betrouwbaar en interoperabel. De organisatie is robuust, kan snel opschalen en is complementair aan de andere partners in het veiligheidsdomein. De KMar bekleedt een unieke positie, die tot uiting komt in opleiding, training, vorming en (inter)nationale inzet.

Ons 'doen'

De Koninklijke Marechaussee levert een unieke bijdrage aan de veiligheid en continuïteit van de democratische rechtsstaat en het koninkrijk. We denken in effecten, sturen op basis van informatie, werken in netwerken, anticiperen op relevante ontwikkelingen en kijken welke aanpak het beste bij een situatie past. Mensen en techniek worden ingezet daar waar het moet en kan. Innovatie, technologie en digitalisering is daarvoor fundamenteel.

Prioriteit I: Robuust en snel

De huidige veiligheidssituatie vereist een robuuste en snelle inzet. We zetten daarom nadrukkelijk in op het vergroten van haar escalatievermogen. Dit doen we door te investeren in de juiste uitrusting en wijze van optreden en door sneller op- en af te schalen binnen de operatie. Ook tijdens werving, opleiding en training staat robuust en snel centraal. Daarnaast worden medewerkers verder gestimuleerd het beste uit zichzelf naar boven te halen.

Prioriteit II: Doorontwikkeling informatiegestuurd optreden

Medewerkers inzetten daar waar ze nodig zijn vereist een goede informatievoorziening. Daarom gaan we door met het ontwikkelen van informatiegestuurd optreden. Daaronder vallen randvoorwaarden als opleiding, training en technologische voorzieningen en goede afspraken over rechtspositie en inzet. We zetten verder in op het ontwikkelen van de medewerker, teamleider en het team. En we vergroten het voorspellend vermogen in de hele organisatie.

Prioriteit III: Mensen

Goede mensen zijn hard nodig en de veranderende arbeidsmarkt zorgt voor nieuwe uitdagingen. Een goede toerusting en veilige werkomgeving zijn van groot belang. We zetten in op het creatief en vernieuwend werven van de juiste mensen. Daarnaast verstevigt de organisatie de balans tussen groei en kwaliteit en brengt ze de in-, door- en uitstroom in evenwicht.

Prioriteit IV: Bestuurlijk in positie

De Marechaussee verkeert in een complexe, dynamische, bestuurlijke omgeving en heeft te maken met verschillende gezagen op centraal en decentraal niveau. We moeten bestuurlijk goed in positie zijn en blijven. Dit willen we realiseren door actief professionaliteit in te brengen van besluitvorming tot taken, inzet en de beëindiging daarvan. Ook investeren we in strategisch en tactisch relatiebeheer.

Prioriteit V: Adaptiviteit

Veranderingen vragen om voortdurende aanpassingen. Zo ook van de Marechaussee. Belangrijk daarbij is om adaptief te zijn, maar niet de eigen identiteit uit het oog te verliezen. We gaan daarom investeren in (sociale) innovatie en technologische ontwikkelingen en stimuleren medewerkers om verbeteringen en veranderingen in te brengen en uit te proberen. We richten in de organisatie de bedrijfsprocessen zo in dat ze de snelheid van de veranderingen aankunnen. Ook wordt gezocht naar nieuwe manieren van (inter)nationaal samenwerken.

Tekst: Robert den Hartog   |   Foto's: Mediacentrum Defensie