Tekst Korporaal 1 Thijs Imandt

DMO gaat aan de slag met Het Nieuwe Werken. Onlangs stemde de DMO-raad in met het plan van aanpak. Projectleider John Verheijen legt uit hoe hij met zijn werkgroep het project vorm willen geven.

Verheijen ruimt meteen een wijdverbreid verkeerd beeld over Het Nieuwe Werken (hierna HNW genoemd) uit de weg. ‘Veel mensen denken bij HNW nog steeds alleen aan de aanschaf en het gebruik van IV en ICT-middelen en flexibele werkplekken. Terwijl dat alleen randvoorwaarden zijn om plaats- en tijdsonafhankelijk te kunnen werken. Dat is namelijk de essentie van HNW: flexibeler, doelmatiger en prettiger werken. Waarbij minder op aanwezigheid maar meer op het resultaat wordt gestuurd.’

Hij tekent hierbij aan dat voor de DMO-brede invoering van HNW wel een flinke mentaliteitsverandering nodig is. ‘Leidinggevenden zullen moeten aansturen op basis van verantwoordelijkheid, vertrouwen en vrijheid. Anderzijds zal voor de werknemer 100% duidelijk moeten zijn wat van hem verwacht wordt en onder welke randvoorwaarden hij zijn werk kan doen.'

x

Workshops

Om de theorie achter HNW toe te lichten, bereidt Verheijen samen met zijn werkgroep workshops voor. Na het zomerverlof, maar voor 1 januari 2015, moet iedere DMO’er op de hoogte zijn van de mogelijkheden van HNW. Tijdens de bijeenkomsten ligt er ook een taak voor de leidinggevenden. ‘Omdat zij aan het einde van de dag ook daadwerkelijk afspraken met hun werknemers maken. Het gaat dan om bijvoorbeeld te behalen resultaten, de verwachte aanwezigheid, bereikbaarheid en beschikbaarheid en het behouden van de teamgeest door formeel en informeel samenzijn.’ Ook de mogelijke randvoorwaarden voor HNW komen aan bod, hoewel die kunnen verschillen per niveau en per werknemer.

Kort na de workshops zetten de deelnemers de volgende stap. Ze evalueren de afspraken en inventariseren de middelen die nodig zijn voor HNW. Zo zijn er softwareprogramma’s die op de werkplek prima functioneren, maar op de thuis-pc niet werken. Daarvoor moet samen naar een passende oplossing worden gezocht, vindt Verheijen. ‘Daarnaast kijken we in een tweede fase naar IV en ICT middelen die HNW nog verder bevorderen.’

Loskoppeling

De invoering van HNW is bewust losgekoppeld van de mogelijke verhuizing van het Haagse deel van DMO naar Utrecht. Verheijen legt uit waarom. ‘Dankzij de ontkoppeling zijn we niet afhankelijk van de verhuizing om snel aan de slag te kunnen met HNW. Medewerkers kunnen zo ervaring opdoen en de voordelen ervan ondervinden.’

Zelf werkt Verheijen al jaren volgens HNW. Naast zijn werk als Hoofd Toezicht Defensie Leveranciers bij DMO is hij wethouder van de gemeente Best (Noord-Brabant). Vertrouwen is volgens hem het sleutelwoord. ‘Een leidinggevende moet vertrouwen krijgen in de nieuwe werkwijze en in zijn mensen die werken op andere locaties en andere tijden. Wanneer de resultaten vervolgens goed of zelfs beter zijn, moet hij erop vertrouwen dat HNW daaraan bijdraagt.’