Patiëntenzorg

Het verwijzen door de militaire eerstelijnszorg en het doorgeven van de uitslagen naderhand is in 2019 gedigitaliseerd. Hierdoor kunnen onze patiënten en eerstelijns artsen sneller en nauwkeuriger worden geholpen. 

In alle wachtkamers zijn aan het einde van 2019 beeldschermen gehangen waarop informatie wordt gedeeld over openingstijden, ontwikkelingen in het CMH en landelijke actualiteiten via narrowcasting. Hiermee heeft het CMH een stap gezet in het meer betrekken van de patiënt bij zijn eigen behandeling en veiligheid. 

Bij KNO is een nieuw systeem van endoscopen-reiniging in gebruik genomen, waardoor beter toezicht mogelijk is en wordt voldaan aan nieuwe richtlijnen. In combinatie met een nieuw opleiding- en beheersplan voor de endoscopen is de kwaliteit van deze zorg voor onze patiënten aanzienlijk verbeterd.

Ook is er in september 2019 een patiëntenportaal gelanceerd waar patiënten digitaal informatie kunnen inzien over hun eigen behandeling. MijnCMH.nl én het realiseren van de digitale verwijzingen bleken een groot succes, waarmee we de doelstellingen behaalden voor het VIPP A1-B2 project. 

Er wordt meer en meer gewerkt volgens het One Stop Shop-concept, zowel voor bepaalde ziektebeelden (cardiovasculair risico management, mobility) als voor de afdeling radiologie en afspraken tussen verschillende specialismen betreffende de individuele patiënt. Voor behandeling van slaap-snurkklachten (OSAS) is nieuwe polygrafie apparatuur aangeschaft en is er een nieuwe KNF laborant aangenomen om deze poli te ondersteunen en andere taken uit te voeren. 

De vakgroep interne geneeskunde en maag-darm-leverziekten heeft het antibiotica team verder geprofessionaliseerd. Ook is de werkflow en pre-operatieve screening verbeterd voor de endoscopie behandelingen. 

De KNO-specialisten hebben onderzoek gepubliceerd over hyperbare zuurstof therapie bij lawaaibeschadiging, op basis van een literatuur onderzoek en een eigen cohort onderzoek. Ook zijn er preventieve acties ingezet om binnen defensie lawaaibeschadiging te voorkomen.

Aan het eind van het traject durf ik wel te zeggen dat wat wij hebben bedacht en georganiseerd ook heeft gewerkt zoals wij dat wilden

Afronding verbouwing

Het CMH heeft jarenlang verbouwd met als resultaat een modern gebouw. Voorzitter van de werkgroep, Tony Bek zegt hierover:  ‘Aan het eind van het traject durf ik wel te zeggen dat wat wij hebben bedacht en georganiseerd ook heeft gewerkt zoals wij dat wilden.In deze verbouwing hebben wij de sterke punten van de projectvoering van het UMCU en Defensie samengevoegd.

Ook de houding en opstelling van het CMH-personeel zijn fantastisch geweest. We hebben verbouwd terwijl de zorg gewoon doorgang vond. Ondanks alle drukke werkzaamheden zijn zij altijd op de voorlichtingen geweest, zijn onze bedoelingen goed door hen begrepen, hebben zij volop constructief meegedacht, meeverhuisd en hebben zij zich flexibel opgesteld. Een verbouwing als deze vraagt veel van de mensen hier. Voor mijn gevoel is dat ook écht Defensie eigen.

Voor mij betekent dit project vooral dat ik iets nalaat dat ertoe doet. Een plek van betekenis waar de militair ‘graag’ komt. Een plek met een ontmoetingsfunctie, waar het licht is, de sfeer gastvrij en waar je uitstekende zorg krijgt. De familiekamer en de logeerkamers voor als het nodig is gewonden op te vangen, een state of the art regio-locatie van de Defensie Tandheelkundige dienst (DTD), een nog betere Militair Bloedbank en een prachtige werklocatie voor al het daar werkzame personeel. Ik ben daar trots op.’ 

we toonden aan dat we op één en dezelfde manier werken. Ons beleid, werkinstructies en protocollen moesten dus op orde zijn én we moesten er naar handelen

Behalen NIAZ accreditatie

2019 stond geheel in het teken van het verbeteren van processen, manieren van werken en beleid. Dit deden we omdat we continu willen verbeteren. Om aan te tonen dat we kwaliteit van zorg leveren, lieten we ons toetsen door het Nederlandse Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ). 

De coördinator kwaliteit en patiëntveiligheid vertelt over het voorbereiden op de accreditatie: ‘we toonden aan dat we op één en dezelfde manier werken. Ons beleid, werkinstructies en protocollen moesten dus op orde zijn én we moesten er naar handelen. Om alle medewerkers hierbij te betrekken, organiseerden we ‘de week van ….’  Deze methode is ook gebruikt om een ‘wrap-up’  van alle belangrijke ziekenhuisbrede onderwerpen onder de aandacht te brengen.’ 

De medische staf is blij en trots dat de accreditatie is behaald. Er is extra aandacht voor infectiepreventie, behandelprotocollen en een uniforme werkwijze op de verschillende afdelingen. In de huidige ronde was relatief weinig aandacht voor de specifieke positie en patiëntenpopulatie van het CMH, dit zal in de komende jaren verder worden uitgewerkt. 

NIAZ heeft bijgedragen om bewuster om te gaan met knelpunten en deze inzichtelijk te maken. De knelpunten worden volgens een plan-do-check-act cyclus aangepakt. De verbetermonitor wordt gebruikt om de status van een actiepunt bij te houden. In deze tool worden alle actiepunten bijgehouden. Daarnaast heeft het NIAZ bijgedragen aan onderlinge saamhorigheid en integratie op T3 en T4. Een voorbeeld is het gezamenlijk organiseren van scholing en gebruik maken van de aanwezige expertise. De teamleiders van T3 en T4 hebben een groot aandeel gehad in de onderlinge samenwerking. Dit hebben ze bereikt door coaching en de dagelijkse leiding op zich te nemen.

We hebben de huidige uitvoering opnieuw beoordeeld en daar waar nodig vastgelegd, maar nagedacht over mogelijk effectievere en efficiëntere werkwijzen.

Het hoofd Interne zaken ziet het voorbereiden op de accreditatie als een belangrijk proces: ‘ We hebben de huidige uitvoering opnieuw beoordeeld en daar waar nodig vastgelegd, maar nagedacht over mogelijk effectievere en efficiëntere werkwijzen. Een voorbeeld hiervan is het herschrijven van de vastgelegde schoonmaakfrequentie of de aftekenlijsten op de toiletgroepen. Het aftekenen door de schoonmaakmedewerkers zegt niks over de kwaliteit van schoonmaken. Het heeft ons dus geholpen om zaken op orde te krijgen, hoewel het wel voor extra werkdruk zorgde. 

Voor de poliklinieken binnen het CMH was de aanloop naar de accreditatie spannend, omdat er veel moest gebeuren in korte tijd. Door samenwerken zijn er grote verbetering geweest in de procesbeschrijvingen en protocollen. Hoofd poliklinische zorg Loes Peters zegt hierover: ‘Iedereen is weer wakker geschud over hygiëne, veilige zorg, kledingvoorschriften, etc. Zaak is nu om het goed bij te houden.’ 

NIAZ  heeft ons geholpen om zaken op orde te krijgen; er is zeker winst behaald en het zorgproces is verbeterdmaar het was ook zeer tijdsintensiefen zorgde voor extra werkdruk.

https://www.defensie.nl/actueel/nieuws/2020/02/24/centraal-militair-hospitaal-niaz-gecertificeerd

https://www.niaz.nl/accreditatie/instellingen/centraal-militair-hospitaal?searched=militair#first_match

Militair

Het CMH levert een bijdrage aan missies van de Nederlandse krijgsmacht. Twee chirurgen naar zijn uitgezonden geweest naar Al Asad Airbase in Irak en Mazar E Sharif in Afghanistan. Een orthopeed en een neuroloog zijn toegevoegd als beroepsmilitair en respectievelijk aan de reservistenpool. Er is geoefend met de Zr. Ms. Johan de Witt bij de opvang van militaire slachtoffers. Onze radiologie is betrokken bij de eerstelijns drugsbestrijding op de luchthaven Schiphol en verzorgt beoordelingen van de CT scans. Ook werken we samen met 400-Geneeskundig bataljon voor verdere implementatie van (radiologische) kwaliteit van zorg. De infectiologen zijn betrokken geweest bij de opvang van een Lassa patiënt in het calamiteitenhospitaal. 

Negen specialisten hebben deelgenomen aan het “World Extreme Medicine Congres” in Edinburgh. Hiernaast zijn vrijwel alle vakgroepen actief betrokken geweest aan onderwijs binnen defensie en het UMC-U. 

Verbetermonitor

Om de kwaliteit van zorg te waarborgen is in 2019 de Verbetermonitor in gebruik genomen. Afdelingen gebruiken deze monitor regelmatig om verbeterpunten bij te houden. Zo kunnen aandachtspunten vanuit incidenten, audits, veiligheidsrondes etc. op een overzichtelijke wijze worden behandeld. Het is een belangrijke stap geweest in het continu verbeteren en het rondmaken van de plan-do-check-act cirkel. 

Militaire bloedbank (MBB)

Om zichtbaar te maken dat de MBB gericht is op continu verbeteren en om aan te tonen dat de MBB voldoet aan de eisen en wensen die klanten stellen, is MBB in 2019 opnieuw gecertificeerd voor ISO 9001-2018. Ook voor andere normenkaders, aanwijzingen en richtlijnen zijn interne audits uitgevoerd. Er is verder uitvoering gegeven aan het MAssive transfusion of Frozen BloOD (MAFOD) project. Hiermee kan de kwaliteit worden vastgesteld van bloedproducten en transfusiebeleid bij de behandeling van patiënten met massaal bloedverlies. Belangrijke uitkomst van dit onderzoek is dat de houdbaarheid van op -80°C diepgevroren plasma is verlengd van 7 naar 14 jaar. Ook de komende jaren zal MBB zich blijven richten op innovatie en onderzoek om te borgen dat bloed en bloedproducten van de hoogst mogelijk kwaliteit wordt geleverd.

Radiologie

De afdeling Radiologie nam al deel aan de kwaliteitsbewaking van de CT Scanner op Schiphol en de training van de scanoperators. Sinds januari 2019 is het CMH ook verantwoordelijk voor de beoordeling van de beelden op de luchthaven. Hiervoor is succesvol een werkproces ingericht. De afdeling is vanaf januari 2019 volledig verantwoordelijk voor de beoordeling van de beelden, de kwaliteit van het onderzoek en de medische aspecten van de scan, hierbij ondersteund door een stralingsdeskundige van Defensie en een klinisch fysicus van de Noordwestgroep.  

In 2019 heeft de afdeling 435 scans (gemiddelde effectieve dosis 0,33 mSv) beoordeeld op beeldkwaliteit, toegepast protocol en medische aspecten. De scans zijn ook het uitgangspunt geweest voor bijscholing van de scanoperators door CMH-laboranten.