Nieuwe arbeidsvoorwaarden voor 2024 op tafel

Goed nieuws voor al het defensiepersoneel: er ligt een onderhandelingsresultaat op tafel voor de arbeidsvoorwaarden van 2024. Wat gebeurt er met het salaris? En welke andere afspraken zijn er gemaakt? Het resultaat in vogelvlucht.

Tekst: 
kapiteins Saminna van den Bulk, Jessica Bode | Foto: Mediacentrum Defensie

“Er is veel onrust in de wereld en een sterke krijgsmacht is noodzakelijker dan ooit”, begint de defensietop zijn brief aan het personeel deze week. “Om te kunnen doen wat Nederland van ons vraagt, doet Defensie steeds nadrukkelijker een beroep op haar medewerkers.” Daar is extra personeel voor nodig en het is zaak om de huidige medewerkers zo lang mogelijk in dienst te houden. “Om die reden investeren we in goede arbeidsvoorwaarden, een goede werk-privébalans en intensievere werving.”

Het onderhandelaarsresultaat is overigens nog niet definitief. In de komende zes weken kunnen militairen die lid zijn van de vakbond hun stem uitbrengen. Als de meerderheid vóór is, volgt er 12 december een definitief akkoord dat op 1 januari 2024 in werking treedt.

Salaris

Allereerst het salaris. Als het allemaal doorgaat krijgen zowel de militairen als het burgerpersoneel er vanaf 1 januari 2024 zeven procent bij. Dat is niet alles. Iedereen die op nieuwjaarsdag in dienst is, krijgen ook een eenmalige uitkering van 1.500 euro bruto. Dit bedrag is gebaseerd op een werkweek van 38 uur. Het extraatje voor deeltijdmedewerkers en reservisten die zich dit jaar voor de krijgsmacht hebben ingezet, wordt berekend op basis van het aantal gewerkte uren.

Militairen lopen naar militair vliegtuig op Vliegbasis Eindhoven

Extra aandacht voor burgermedewerkers

Defensie en de vakbonden willen de positie van de burgermedewerker verbeteren. Daarom wordt de inkomenstoeslag verhoogd, die ook wordt opgenomen in het maandsalaris. Naast een hoger salaris betekent dat ook meer vakantiegeld en een hogere eindejaarsuitkering.

Verder worden de eerste treden in de schalen één tot en met zes aangepast, zodat die medewerkers sneller een hoger salaris krijgen. Aan de salarisschalen acht tot en met zestien wordt een extra trede toegevoegd. Bij schaal negen zijn dat er twee. Nadat al deze specifieke maatregelen zijn getroffen, wordt het daaruit voortvloeiende salaris verhoogd met de zeven procent.

Militaire inzet

Er komt een nieuwe Regeling Militaire Inzet (RMI). Nieuwe conflicten zorgen voor nieuwe vormen van inzet en de rechtspositionele regelingen worden hierop aangepast. In de nieuwe regeling worden begripsbepalingen opgenomen voor meerdere (nieuwe) inzetvormen. Het gaat hierbij om militaire inzet in operaties, inzet in het buitenland en inzet in Nederland. Daarnaast wordt het onderscheid tussen inzet en oefenen of varen duidelijker. Vooruitlopend op deze zaken worden per 1 januari een aantal bedragen uit de regelingen VROB (Vergoeding voor Overwerk, Onregelmatigheid, Beschikbaarheid en Bereikbaarheid) en VVHO (Voorzieningen bij Vredes- en Humanitaire Operaties) verhoogd.

Militairen leggen zandzakken in het kader van noodhulp in Nederland

Extra geld voor extra lasten

De oorlog in Oekraïne, ondersteuning bij natuurrampen, bijstand bij de COVID-pandemie en NAVO-verplichtingen: Defensie zet zich 24/7 in op veel verschillende fronten. Maar de nieuwe vormen van inzet sluiten niet altijd meer aan op de bestaande regels voor vergoedingen en zorg. Een voorbeeld daarvan zijn militairen die voor bepaalde periodes gereed staan om op korte termijn ergens ter wereld ingezet te worden. Voor die stand-by periode krijgen zij, na invoering van de regeling, drie euro per dag.

Buitenlandplaatsingen

Ruim 2.300 defensiemedewerkers werken in 35 verschillende landen over de hele wereld. Soms alleen, soms het met het gezin. Uit onderzoek blijkt dat onder meer dat de buitenlandtoelage de feitelijke kosten soms maar amper dekt. Daarom worden verschillende bestaande maatregelen verbeterd, zoals de hoogte van de buitenlandtoelage, vergoeding van bijlessen voor kinderen en de tegemoetkoming voor het huren van een auto.

Reservisten

Reservisten worden steeds belangrijker voor de krijgsmacht. Daarom is er besloten dat er een technisch werkverband wordt ingesteld, waarin zal worden gesproken over datgene een moderne reservist aan rechten en plichten in de rechtspositie nodig heeft. Zodat de positie van deze werknemers synchroon blijft lopen met die van ander miltairen.

Reservisten op straat tijdens een oefening in Geldermalsen

Reiskosten

Er wordt extra geld vrijgemaakt voor reiskosten. De tegemoetkoming woon-werkverkeer stijgt naar 21 cent per kilometer. Dat geldt ook voor, anders dan voorheen, medewerkers die tien kilometer of minder van hun werk wonen. Voor binnenlandse dienstreizen stijgt het kilometerbedrag naar 22 cent per. Ook wordt er geïnvesteerd in duurzame vormen van vervoer.

Verduurzamen woning

Al de defensiemedewerkers krijgen in 2024 eenmalig de kans een duurzaamheidsbudget van duizend euro te gebruiken voor het verduurzamen van eigen (huur)huis.

Reünie

Reünies versterken de band tussen veteranen, oorlogs- en dienstslachtoffers en militairen die Defensie inmiddels hebben verlaten. Daarom gaat de vergoeding voor reüniefaciliteiten omhoog. Ook komt er een vergoeding voor de relatie van een veteraan, omdat het thuisfront een belangrijke rol speelt.