Column Chef der Equipage Commando Zeestrijdkrachten

‘Het beste advies aan jezelf, geef je meestal aan een ander.’ Het is een uitdrukking die ik heb meegekregen en een les die ik heb geleerd, zo door de jaren heen. Maar is het erg, advies geven aan een ander terwijl dat ook voor jezelf zou moeten gelden? Niet per se, lijkt me. Het is immers mooi om mensen om je heen (in)direct te helpen door advies te geven en er uiteindelijk ook zelf baat bij hebben wanneer goede adviezen opgevolgd worden. Dat helpt ons allemaal.

Maar wat is dat eigenlijk, advies geven? Wat is het doel? Adviseren duidt op het geven van raad aan de ander; je staat iemand bij met raad en daad. Je geeft aanwijzingen hoe iets het beste aangepakt kan worden. Het doel is om er samen beter van te worden.

In de Domeinbeschrijving Onderofficieren Koninklijke Marine staan de rollen beschreven die de onderofficier tijdens zijn loopbaan vervult. De senior-onderofficier groeit uit tot ‘de adviseur’. Maar zijn wij eigenlijk niet allemaal adviseur? Het past prima binnen onze cultuur om elkaar aan te spreken en (on)gevraagd van advies te dienen. We doen dat vaak al en dat moet zo blijven!

‘Het past binnen onze cultuur om elkaar aan te spreken en van advies te dienen’

Naast het feit dat we allemaal op ons eigen niveau de adviseursrol bekleden, bestaat er binnen onze organisatie ook de Adviesraad Onderofficieren Koninklijke Marine (AROOKM). Deze raad bestaat uit de Chefs der Equipage (CdE) van de eenheden en instellingen van het Commando Zeestrijdkrachten (CZSK). Als CdE van het CZSK zelf, ben ik de voorzitter. Hoewel de raad al jaren bestaat, merk ik dat veel collega’s niet precies weten waar de AROOKM voor staat en wat deze precies doet. Tijd om hier wat woorden aan te wijden!

Mijn functie als CdE CZSK, en daarmee adviseur voor Commandant Zeestrijdkrachten vice-admiraal Tas, kan ik onmogelijk alleen invullen. Hiervoor maak ik graag gebruik van mensen om mij heen. Zij kunnen mij bijstaan om het juiste beeld te krijgen van onze organisatie. Waar loopt het knijp, wat houdt mensen bezig? Een belangrijk forum hiervoor is de AROOKM. In deze adviesraad zijn namelijk alle dienstgroepen, groepscommandanten, directies, afdelingen, scholen, de Marineluchtvaartdienst en het Commandement der Zeemacht in het Caribisch gebied vertegenwoordigd.

Maandelijks komt de raad bijeen om mij en elkaar bij te praten, namens de mensen die deze CdE’s vertegenwoordigen. Het schept een helder beeld van hoe we er bij staan. Niet zelden komen hier adviezen uit over een te volgen koers op het gebied van personeel, operaties, bedrijfsvoering of kleding en uitrusting. Deze adviezen worden afgegeven aan (groeps)commandanten, directeuren of de Admiraliteitsraad. Soms in een gesprek, soms ook via een adviesnota. Door het geven van advies draagt de AROOKM bij aan het in gang zetten van verbeteringen of nieuwe ontwikkelingen. Voor ons allemaal. Je hoeft immers niet ziek te zijn om ‘beter’ te worden!

Meer weten over de AROOKM? Vraag ernaar bij je CdE of kijk op intranet (kan alleen intern); hier staan alle stukken die te maken hebben met ons overleg.

AOOODOPS Hans Hijman

Chef der Equipage Commando Zeestrijdkrachten