Vorige week bracht ik een bezoek aan onze Sociaal Medische Dienst (SMD). Een unieke en zeer waardevolle afdeling, want personeel is het grootste goed van onze organisatie. Ook als het even niet goed gaat. Mensen die ‘SMD-geplaatst’ zijn werken keihard om weer gezond terug te keren in onze organisatie. Die stip aan de horizon is dichterbij wanneer iemand weet dat hij of zij gewenst is. Dat hij of zij weet straks weer met open armen te worden ontvangen op ‘de afdeling’. Ik verwacht dan ook dat u als chef of lijnmanager betrokkenheid toont bij al uw personeel, ook bij diegenen die er even niet zijn!


Personeel is misschien ook wel het meest besproken onderwerp binnen de Admiraliteitsraad. Hier is dan ook, in samenspraak met vertegenwoordigers van Jong CZSK, een set maatregelen geïdentificeerd, met als oogmerk: binding en behoud van personeel en meer duidelijkheid over de toekomst en flexibiliteit, in de vorming van een individuele loopbaan, gekenmerkt door een persoonlijke benadering. 

‘Ik heb nooit onder stoelen of banken gestoken dat het me niet snel genoeg gaat’

Gedurende 2019 is dit door onze afdeling P&O (in nauw overleg met Jong CZSK en de Defensieonderdeel Medezeggenschapscommissie) zeer zorgvuldig uitgewerkt. Ik heb nooit onder stoelen of banken gestoken dat het me niet snel genoeg gaat. Maar dat heeft nooit gelegen aan de mannen en vrouwen werkzaam bij P&O, want hun inzet is ongekend. Het zegt wel iets over het zeer complexe karakter van de materie. 

Maar we boeken progressie!

  • Naast dat – vanuit het Arbeidsvoorwaardenakkoord 2018-2020 – iedere (onder)officier (uitzonderingen daargelaten) de garantie heeft gekregen op een ‘Aanstelling voor onbepaalde tijd’, heeft CZSK doorgepakt door korporaals en luitenants ter zee 2OC/kapiteins der mariniers door te laten stromen naar FPS-Fase 3. 
  • Vanaf januari 2020 zijn inmiddels meer dan 1.300 positieve ‘doorstroombesluiten’ afgegeven door P&O. Iedere matroos/marinier die de Voortgezette Vakopleiding positief afrondt en tot korporaal wordt bevorderd, krijgt een Fase 3-aanstelling. Voor iedere officier die spoedig overgaat naar Fase 2, wordt bekeken of hij of zij op termijn in aanmerking komt voor doorstroming naar Fase 3. Met deze maatregel loopt het CZSK voor ten opzichte van de andere OPCO’s, en krijgt ons jonge personeel vroeg in de loopbaan duidelijkheid over baanzekerheid.
  • P&O brengt meerdere loopbaanmogelijkheden in kaart. Ons bedrijf kent zoveel mooie ontwikkelsporen. Eind 2020 hebben we meer zicht op de mogelijkheden met betrekking tot Inlichtingen & Veiligheid, Informatievoorziening & CIS en Veiligheid & Milieu. Dan kan P&O beter met personeel in gesprek kan over die mogelijkheden. Andere sporen volgen daarna. ‘Vechten & varen’ blijft wel het kernproduct van onze organisatie; personeel dat zich hiervoor inzet verdient daar natuurlijk erkenning voor.
  • Binnen CZSK kijken we kritisch naar welke processen en/of producten we ‘van de plank’ kunnen halen, in plaats van dat we er zelf schaars personeel op inzetten. Opleidingen Koninklijke Marine besteedt sommige opleidingen al uit aan externe partijen. De Centrale Walbewaking zal volledig civiel bemand worden. Dit minimaliseert de wachtbelasting van het scheepspersoneel nog verder.
  • De vorig jaar nieuw aangestelde Groepscommandanten hebben inmiddels de beschikking over een eigen Bureau Personeel, om P&O weer dichter bij de werkplek te krijgen.

Er ligt nog een hoop werk op ons te wachten, maar de vaart komt erin. En uiteindelijk zal dat leiden tot meer behoud en meer rust in de herberg. Daar ben ik van overtuigd. Stap voor stap, en samen, werken we toe naar een duurzamer personeelsbestand.

Want – zoals gezegd – personeel is het grootste goed van onze organisatie!

Vice-admiraal Rob Kramer
Commandant Zeestrijdkrachten