Militaire missies

Het CMH kende daarnaast in 2020 8 uitzendingen van maximaal 2 maanden, alle naar Mazar-e-Sharif in Afghanistan. Het betrof 2 medewerkers van het calamiteitenhospitaal, 4 van radiologie en 2 van de OK. Vanwege COVID-19 waren er in 2020 minder missies en oefeningen.

Kwaliteit de rode draad

Op 1 februari 2020 behaalde het CMH officieel de NIAZ accreditatie. Een grote stap in de professionalisering van het CMH en de erkenning voor de geleverde inspanningen. Het CMH is blij en trots dat op deze manier inzichtelijk gemaakt wordt dat er in het CMH zorg wordt geleverd op een professionele en kwalitatief hoogwaardige manier.

Het leveren van kwaliteit en blijven verbeteren bleef een belangrijk thema in de rest van 2020. Een terugblik op 2020 aan de hand van specifieke thema’s en organisatieonderdelen:

De impact van Covid-19

Natuurlijk kreeg ook het CMH te maken met de COVID-19 pandemie. Ondanks dat het CMH niet fungeerde als een preferentieel Covid-19 opvang ziekenhuis, werd er op verschillende manieren bijgedragen aan het leveren van patiëntenzorg, zowel COVID-19 als Non-COVID-19.

Tijdens de eerste golf:

 • Afschaling reguliere zorg van de militaire patiënt tot spoed en semi-spoed, zodat er ruimte en personeel vrij kwam voor hulp bij COVID-19 zorg.
 • Inzet van 30 CMH zorgprofessionals in het UMC Utrecht (UMCU) op de Intensive Care, Cohort afdelingen en apotheek.
 • Openstelling van de operatiekamers van het CMH waardoor chirurgen uit het UMCU oncologische ingrepen bij hun patiënten door konden laten gaan. 
 • Openstelling van verpleegafdeling T3 voor patiënten van het UMCU, zodat het UMCU eigen verpleegafdelingen kon benutten voor COVID-19 zorg.
 • Op 6 april is in het Calamiteitenhospitaal met ondersteuning van 400 GNK de UMCU IC-locatie FX open gegaan.

Maatregelen

Omdat de zorg moet doorgaan en thuiswerken daarom  voor de meesten geen optie was, zijn er facilitaire maatregelen genomen om werken in het CMH zo veilig mogelijk te maken. Zo zijn er op diverse plaatsen alcohol dispensers geplaatst, wachtruimtes zijn aangepast om voldoende ruimte tussen de zitplaatsen te creëren en op alle werkplekken zijn spat- en kuchschermen opgehangen. Daarnaast is het CMH een samenwerking met G4S aangegaan om patiënten nog beter te kunnen ontvangen en te informeren over de geldende COVID-19 maatregelen.

Na de eerste golf: Evalueren en verbeteren

Tijdens de eerste maanden van de COVID-19 pandemie was de druk hoog en moest er snel worden gehandeld. Op het moment dat er weer ruimte ontstond heeft het CMH de inzet geëvalueerd om de kaders voor de rest van het jaar opnieuw uit te kunnen zetten aan de hand van de gestelde kwaliteitsnormen. De reguliere zorg is hervat en binnen de organisatieonderdelen zijn verschillende verbeteringen doorgevoerd.

Calamiteiten hospitaal / IC locatie FX

Tijdens de zomermaanden, in de aanloop naar de tweede golf, is de luchtbehandeling in het calamiteiten hospitaal aangepast en zijn wat kleine verbouwingen gedaan zodat er binnen het calhosp een turn-key IC is ontstaan. Deze bestaat uit 10 bedden en valt onder regie van het UMCU. Tijdens de tweede COVID-19 golf ondersteunden militairen van 400 GNK het UMCU in de COVID-zorg. Het vaste team van het calamiteiten hospitaal vanuit het CMH faciliteerde en ondersteunde. Een belangrijk voordeel hiervan is dat het calamiteiten hospitaal tijdens de tweede golf in het najaar gedeeltelijk open bleef voor zijn reguliere taak, in tegenstelling tot de eerste golf.

In deze pandemie heeft het calhosp zijn waarde kunnen bewijzen. “Je brengt nu in de praktijk wat je altijd voorbereidt en predikt. Wij ontzorgen de medische teams, zodat die zich met hun corebusiness kunnen bezig houden.”

Reguliere zorg

Cluster klinische zorg:

Zowel het CMH als het UMCU hebben het als prettig ervaren dat het UMCU bij beschikbaarheid gebruik kon maken van de operatiekamers van het CMH. Deze samenwerking is in het vervolg van 2020 verder uitgewerkt. In de evaluatie is goed gekeken naar welke patiëntengroepen het CMH het beste kan opvangen voor het UMCU, passend bij de gestelde kwaliteitsnorm. Hiervoor is een prospectieve risico inventarisatie (PRI) uitgevoerd. Op basis hiervan is tijdens de tweede golf COVID-19 besloten een andere patiëntengroep vanuit het UMCU te opereren in het CMH, waarna deze patiënten ook opgevangen werden op de verpleegafdelingen van het CMH.  

Cluster poliklinische zorg en medische staf:

Op het moment dat de reguliere zorg weer doorgang vond, is er zoveel mogelijk gewerkt vanuit het One Stop Shop principe. Vanwege de vaak lange reistijd worden patiënten die voor meerdere specialisten of onderzoeken komen zoveel mogelijk door de zorgverleners op dezelfde dag gezien.

Ook wordt er in samenwerking met het Eerstelijns Gezondheidszorg Bedrijf en het Militair Revalidatie Centrum gewerkt aan het opzetten van een post-Covid poli. Deze poli is speciaal gericht op de long-Covid problematiek.

De reiniging van KNO-scopen is aangepast aan nieuwe regelgeving en verloopt door middel van track&trace geheel digitaal via het programma Endobase. Hierdoor is altijd te herleiden welke scope voor welke patiënt is gebruikt, waardoor eventuele  besmettingen altijd te traceren zijn. Met nieuwe wasmachines en droogkasten is dit hele proces weer up-to-date.

Samenwerking UMC Utrecht

Het UMC Utrecht is een strategische partner van Defensie en is onmisbaar voor het CMH. Door de nabijheid van een universitair medisch centrum is er directe toegang tot academische zorg. Het CMH gebruikt de Spoedeisende Eerste Hulp, de Intensive Care en aanvullende diagnostiek van het UMC Utrecht.

De medisch specialisten van het CMH participeren in het UMC Utrecht om hun kennis op peil te houden. Ook huren we expertise in. Door deze alliantie is het CMH in staat om volledige tweedelijns zorg te bieden aan de Nederlandse militairen. Naast deze curatieve samenwerking is er samenwerking met zorgondersteuners van het UMC Utrecht zoals laboratoriumdiensten, ziekenhuishygiëne en IV/ICT. Ook voor het Calamiteitenhospitaal is het UMC Utrecht een belangrijke strategische partner.

In 2020 introduceerde het UMC Utrecht haar nieuwe strategie ‘Connecting Worlds’. Hierin wordt beoogd de werelden van onderzoek, zorg en onderwijs bij elkaar te brengen met multidisciplinair onderwijs en interprofessioneel opleiden. Regionaal wordt verbonden met nationaal en internationaal, de werelden van ziekenhuizen, huisartsen met die van andere zorgverleners. Er worden verbanden aangegaan met onderzoeksinstellingen, laboratoria en commerciële bedrijven. Ook tussen patiënten, medewerkers, families en studenten wordt verbinding gelegd. Het UMC Utrecht heeft als traumacentrum en met het calamiteitenhospitaal dat samen met het Centraal Militair Hospitaal wordt beheerd een unieke positie in de grootschalige opvang van zieken en gewonden. In de nieuwe strategie streeft het UMC Utrecht naar state-of-the art spoedeisende hulp, operatiefaciliteiten en intensive care.

Kennisdeling en scholing

Ook in 2020 is er aandacht besteed aan kennisdeling en scholing. Een beknopt overzicht:

 • De medische staf van het CMH is gestart met het plannen van nascholingen voor EGB artsen op de verschillende gezondheidscentra met als doel de samenwerking te verbeteren en de stap naar het CMH laagdrempeliger te maken. Helaas hebben deze nascholingen nog niet plaatsgevonden door de Covid-19 maatregelen die bijeenkomsten van meerdere personen duidelijk beperken.
 • Op de poliklinieken zijn veel verbeteringen doorgevoerd met betrekking tot informatievoorziening voor medewerkers en patiënten. Specifieke informatie wordt gedeeld via nieuwsbrieven en narrowcasting. Daarnaast houden de verschillende poliklinieken hun eigen weekstart. Hierin wordt de planning besproken, knelpunten gedeeld en verbeteringen opgepakt.
 • Het cluster klinische zorg heeft in 2020 veel aandacht besteed aan klinische lessen en scholing.
 • Op IC locatie FX was voor de COVID-10 zorg extra beademingsapparatuur aangeleverd door VWS. Deze week af van de apparatuur die in het UMCU en calamiteiten hospitaal wordt gebruikt, waarvoor extra scholing en training is gegeven.
 • De Militaire Bloedbank leverde een bijdrage aan de missie Resolute Support (Afghanistan) door het opleiden van geneeskundig personeel voor de bemensing van een perifere bloedbank en het leveren van bloedproducten. Medewerkers van de MBB zijn gestart met een externe cursus MBO Kwaliteitszorg in het laboratorium. Personeel van MBB beschikt over het juiste opleidingsniveau en is actief met vervolgopleidingen, wat bijdraagt aan betere competenties, gemotiveerd en goed opgeleid personeel en daarmee de doeltreffendheid van het kwaliteitsmanagementsysteem van de Militaire Bloedbank.

Militaire bloedbank

De Militaire Bloedbank (MBB) is in 2020 opnieuw gecertificeerd voor ISO 9001-2018. Ook is een start gemaakt met de verwerving van een Laboratorium Informatie Management Systeem. Dit systeem zal bijdragen aan de kwaliteit en effectiviteit van realisatieprocessen, ondersteunende- en managementprocessen. 

De productie van diepgevroren rode bloedcellen is verbeterd door uit te gaan van een andere grondstof. De houdbaarheid van plasma bij bewaren is verlengd van 7 naar 14 jaar en na ontdooien van 7 naar 14 dagen. Veel van het MBB onderzoek wordt verricht voor het project MAFOD (MAssive transfusion of Frozen bloOD). Dit is een klinische studie naar de effectiviteit van massale transfusie met diepgevroren bloedproducten in de behandeling van massaal bloedverlies bij trauma.  Resultaten uit de MAFOD zijn ook aanleiding geweest om volbloed te valideren in samenwerking met Sanquin. Er is een implementatietraject ingezet om dit volbloed van Sanquin te verwerven en er worden nu transportmiddelen geëvalueerd zodat het product in 2021 kan worden geïmplementeerd.

Toekomstplannen

 • NEN-7510 certificering: informatiebeveiliging en privacy in de zorg. Deze certificering is begin 2021 behaald.
 • Verhogen van patiënten aantallen door het verstevigen van de contacten met de patiënt en de EGB en het verminderen van de zogenoemde weglek (militaire patiënten kiezen door diverse oorzaken voor een regionaal ziekenhuis in plaats van het CMH). Implementatie van een nieuw EPD bij de EGB, bezoek aan gezondheidscentra voor overleg en onderwijs en een college tour in het CMH moeten hieraan bijdragen.
 • Vervolg geven aan de NIAZ certificering door Qualicor sequentials
 • Het CMH heeft een WTZi erkenning. Er zal onderzocht worden of het mogelijk en gewenst is om in de toekomst bepaalde groepen niet actief dienende militairen te behandelen in het CMH en eventueel voor welke patientengroepen dit gewenst is.
 • In 2021 willen we het speerpunt “extreme medicine” verder uitwerken, door het verhogen van de expertise, samen te werken met TGTF voor behandeling van koude letsels en verder effectueren van het expertise centrum extreme geneeskunde.
 • Voor de AMA’s willen we in 2021 twee bijscholingsdagen in het CMH organiseren. Hier zullen meerdere vakgroepen aan bijdragen.