Landelijke uitrol Niet Operationeel Dienstvervoer gereed

Eind augustus was het zo ver: de laatste dienstauto’s kregen een plek in een pool waarmee de landelijke ‘uitrol’ van het Niet Operationeel Dienstvervoer rond was.

Met 41 poollocaties en 10 subpools, verdeeld over zeven regio’s, is sindsdien voor iedere defensiemedewerker een dienstauto binnen handbereik. Tegelijkertijd zorgt een geautomatiseerd reserveringssysteem ervoor dat de voertuigen zo effectief mogelijk worden ingezet. De opdracht om alle civiele dienstauto’s in decentrale pools onder te brengen, een gevolg van de bezuinigingsmaatregelen van 2011, is hiermee afgerond.

Enerverende periode
Het Projectteam Poolen Niet Operationeel Dienstvervoer (PT PNOD) kijkt terug op een enerverende periode, waarin het totale bestand van civiele dienstauto’s van Defensie (cdau’s) een reorganisatie onderging. In drie jaar tijd is veel werk verzet. IT Mobile leverde het geautomatiseerde cdau- gebruiksinformatiesysteem (CGIS), Defensie koppelde dit aan reserveringssysteem DigiPlan. Samen bouwden de partijen in 2500 auto’s apparatuur in.

Geen tussenkomst meer nodig
Eén van de pluspunten van de nieuwe opzet is de eenvoudige manier van reserveren. Vóórdat de dienstreis begint, is meestal geen tussenkomst van een medewerker meer nodig. Er hoeft geen sleutel meer te worden opgehaald en zelfs geen rittenstaat meer te worden ingevuld. Defensiemedewerkers kunnen hun dienstauto in CDC Direct reserveren en de gereserveerde auto openen met hun Defensiepas. De ritregistratie wordt door CGIS gedaan.

Tegelijkertijd heeft het Bedrijfsbureau PNOD (BB PNOD), dat het beheer en de planning van reserveringen verzorgt, inzicht in de capaciteit van de pools. Wanneer in een pool structureel te veel of te weinig auto’s staan, speelt het bureau daar op in.

Extra aandacht
Een grote verandering als deze gaat natuurlijk niet zonder slag of stoot. Het PT PNOD, het Bedrijfsbureau PNOD en IT Mobile hebben alle zeilen bijgezet om de aanpassing van het wagenpark voor iedereen zo probleemloos mogelijk te laten verlopen. Toch blijven er altijd zaken die extra aandacht verdienen. Zo bellen veel gebruikers met vragen naar het bedrijfsbureau, maar is daar onvoldoende capaciteit om alle telefoontjes te beantwoorden.

Ander verbeterpunt
Een ander verbeterpunt is het aanbod van de pools: dat voldoet nog niet aan ieders behoefte. Het bedrijfsbureau PNOD verwacht in de nabije toekomst de gebruiker op beide punten meer tegemoet te komen. Verder werkt dat aan de mogelijkheid om de dienstauto op een andere poollocatie in te leveren, dan waar die is opgehaald. Naar verwachting is dit eind 2016 gerealiseerd.

Tot slot wil het BB PNOD in de toekomst een app bouwen waarmee je via je smartphone een dienstauto kan reserveren.

lijn

5,05% meer loon voor Defensiemedewerkers

Militairen en burgermedewerkers van Defensie krijgen in 2015 en 2016 in totaal 5,05% meer loon. Dit heeft de overheid met 3 vakcentrales op 10 juli afgesproken. Ook  politieagenten, onderwijzers, medewerkers van de rechterlijke macht en andere rijksambtenaren krijgen deze loonsverhoging.

Begin juli zaten de overheidswerkgevers en de vakbonden met elkaar om tafel met als doel de cao-onderhandelingen bij politie en rijk een extra impuls te geven. Dat lukte en leidde tot een overeenkomst met de vakbonden CNV, CMHF en het Ambtenarencentrum. De achterban van die bonden stemde eind augustus in met die afspraken.

Geleidelijke stijging

Vanaf januari steeg het loon van Defensiemedewerkers al 0,8% als gevolg van een deelakkoord dat Defensie met de bonden sloot. Omdat de pensioenen per 1 januari 2015 zijn versoberd, betaalt Defensie minder pensioenpremie. Dit heet de werkgeversvrijval en deze gaat naar het loon van de werknemer. Deze herfst komt daar een loonstijging van 1,25% bovenop en een eenmalige uitkering van 500 euro bruto. Per 1 januari 2016 stijgt het loon nogmaals met 3%. In totaal komt dat neer op een bruto loonstijging van 5,05%.

Pensioenen groeien mee met prijsstijging

Onderdeel van de nieuwe overeenkomst is een wijziging in de manier waarop de  aanpassing van pensioenen wordt berekend, dit heet de indexering. De pensioenbijdrage van Defensie volgde de afgelopen jaren de loonontwikkeling. Vanaf 2016 volgen de pensioenen de algemene prijsstijgingen in Nederland. Het indexeringssysteem gaat dus van een loonindexatie naar een prijsindexatie. Dit kan alleen als de financiële positie van het pensioenfonds dit toelaat.

Dit betekent dus meer loon, maar het heeft tegelijkertijd gevolgen voor de pensioenopbouw. Het is dus verstandig voor iedere medewerker om te bekijken wat de persoonlijke gevolgen zijn en hoe je daarmee om wilt gaan. Wie wil kan bijvoorbeeld een deel van de salarisstijging gebruiken om extra te sparen voor het eigen pensioen.

Defensie bespreekt met de vakbonden hoe de genoemde afspraken worden uitgewerkt voor de Defensiemedewerkers. Wanneer hier nieuws over is, volgt daarover een bericht.

Meer informatie is te vinden op het intranetportaal Defensie op de 

startpagina Arbeidsvoorwaarden.

lijn
x