Nieuwe beleidsregel veiligheidsonderzoek Defensiepersoneel

Voor de meeste militairen en burgermedewerkers is het een logisch ‘vinkje’ in het personeelsdossier: de Verklaring van geen Bezwaar (VGB). Het is echter wel degelijk een serieuze voorwaarde om bij Defensie te werken. Sinds 1 november 2013 geldt de nieuwe beleidsregel Veiligheidsonderzoeken Defensie. Daarin kijkt de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) onder meer naar het gedrag en de omstandigheden van de Defensiemedewerker en zijn partner. 

De nieuwe beleidsregel bepaalt wanneer Defensie de VGB intrekt of weigert. Geen VGB betekent geen vertrouwensfunctie. Daarom is het belangrijk dat iedereen de inhoud van de beleidsregel kent. 

vinkje

Een Verklaring van Geen Bezwaar… waarom is die nodig?

Vertrouwensfuncties zijn banen waarin een medewerker met ‘geheime’ informatie werkt en op extra beveiligde locaties komt. Iemand met een vertrouwensfunctie kan de veiligheid van de staat in gevaar brengen, als hij niet goed functioneert. Daarom wil de MIVD door een veiligheidsonderzoek weten wie iemand is, wat hij doet en met wie hij omgaat. Maar ook wat de Defensiemedewerker in het verleden zoal heeft gedaan. Als het veiligheidsonderzoek een positief resultaat oplevert, krijgt de werknemer een Verklaring van Geen Bezwaar. 

vinkje

Waar kijkt de MIVD bij een veiligheidsonderzoek naar?

De MIVD beoordeelt daarin justitiële gegevens. Dit zijn bijvoorbeeld openstaande rechtszaken, een veroordeling, een transactie (schikking) of een strafbeschikking. Ook een voorwaardelijke straf telt mee in het veiligheidsonderzoek. Naast justitiële gegevens onderzoekt de MIVD of de medewerker en zijn partner kwetsbaar zijn door bijvoorbeeld schulden en/of drugsgebruik. Of doen ze dingen die gevaarlijk zijn voor de nationale veiligheid? Meer informatie over de beoordeling van persoonlijke omstandigheden staat in de leidraad Persoonlijke Gedragingen en Omstandigheden op het intranet. 

vinkje

Heeft iedereen een VGB nodig?

Heeft een werknemer geen vertrouwensfunctie, dan kan een VGB achterwege blijven. Toch wil Defensie wel de integriteit van alle medewerkers vaststellen. Daarvoor gebruikt het ministerie de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Werknemers die geen vertrouwensfunctie hebben, moeten die bij hun gemeente aanvragen. De rekening daarvoor kunnen ze declareren via P&O Selfservice. 

vinkje

Wanneer wordt een VGB ingetrokken of geweigerd?

Defensie kan een VGB om verschillende redenen intrekken. Bijvoorbeeld wanneer de medewerker langer dan drie aaneengesloten maanden in het buitenland is geweest en de MIVD om allerlei redenen onvoldoende gegevens over die periode kan controleren. Verder kan een partner die sinds kort, of niet in Nederland woont, van invloed zijn. Dat gebeurt wanneer de MIVD in het betreffende land geen gegevens kan opvragen. Naast onvoldoende gegevens kan het persoonlijke gedrag en de omstandigheden van werknemer een reden zijn om een VGB in te trekken. Ook de genoemde justitiële gegevens kunnen een doorslaggevende rol spelen. Dan gaat het over:

*een veroordeling, strafbeschikking en/of een transactie voor een zeden-, geweldsmisdrijf en/of een overtreding van de Opiumwet.

*een veroordeling, strafbeschikking en/of transactie van twintig dagen of meer gevangenisstraf, veertig uur of meer taakstraf en/of een geldboete van duizend euro of meer voor misdrijven waar drie jaar of meer gevangenisstraf op staat. Voorbeelden van zulke misdrijven zijn bijna alle vormen van geweldsmisdrijven, oplichting, afpersing en misdrijven tegen de openbare orde en het openbaar gezag. 

Dit artikel geeft slechts beknopt weer wat de nieuwe beleidsregel inhoudt. U kunt er geen rechten aan ontlenen. Vragen over de nieuwe beleidsregel, de status van uw functie, uw VGB of over uw VOG? Neem contact op met uw beveiligingsfunctionaris.